Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu


HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
 
 
 1.   PRODUCENT OPERE – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja
 • 3 godine radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti
 • poznavanje operne/glazbene umjetnosti
 • znanje najmanje jednog stranog jezika - engleskog
 • informatička pismenost
 • probni rad 6 mjeseci
 • radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: u suradnji s Upravom izrađuje financijski plan sezone i njegovu realizaciju, pronalazi sponzore, izrađuje troškovnike za predstave i prati njihovu realizaciju, ispunjava aplikacije za EU i ostale fondove, u dogovoru s ravnateljem direkcije izrađuje tjedne, mjesečne i godišnje rasporede, koordinira i prati proizvodnju predstava u svim fazama, financijski i organizacijski prati realizaciju predstave do i nakon premijere te gostujuće predstave, koordinira produkcijske sastanke između direkcija i autorskih timova, koordinira pripremu Ugovora za sve vanjske suradnike i umjetnike, kontrolira i evidentira izvršenje svih obveza honorarnih suradnika i umjetnika, koordinira sve poslove vezane uz koprodukcije i gostovanja, po nalogu uprave aktivno sudjeluje u prodaji ulaznica i promociji predstava, sudjeluje na repertoarnim sjednicama, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.
Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti:
-preslik diplome
-ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu svih Ustanova/organizacija s kojima je ostvarena suradnja a koja navodi opis radnih zadaća i vrijeme trajanja posla
-preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene)
-preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)
 
 
 1. VODITELJ RAČUNOVODSTVA – ZA OBRAČUN PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIKA – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • SSS ekonomske struke
 • 5 godina radnog staža
 • informatička pismenost
 • poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu i rada u COP-u
 • probni rad 2 mjeseca
 • radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće te ostalih naknada djelatnicima kazališta, vrši korekcije plaća, obavlja obračun obustava iz plaće, obračunava prijevoz te ostale naknade po TKU, provodi ovrhe na plaćama zaposlenika, kreira i šalje JOPPD obrasce putem e-Porezne te kontrolira porezne kartice po vrsti poreza i doprinosa, ispunjava zahtjeve za kredite, mijenja voditelja poslova likvidature ulazne dokumentacije u njegovoj odsutnosti, prati propise iz svog djelokruga rada, izdaje potvrde zaposlenicima, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu rukovoditelja službe.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 
 
 1. VATROGASAC – 1 izvršitelj
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad 2 mjeseca.
Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.
 
UVJETI:
Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac
2. hrvatski državljanin
3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog 
    vatrogasca
4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost
5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
 • preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.
 • važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika
 
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
                                                        Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 
Objava: 4.1.2023.