Odbijeni programi zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine u 2022. (pregled sa stanjem u srpnju 2022.)