Poslovnik o radu

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 83/22) i Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za monografije iz područja kulture i umjetnosti u 2024. godini od 29. rujna 2023. godine, KLASA: 611-01/23-01/0016, URBROJ: 532-02-01/1 -23-01, Stručno povjerenstvo za monografije iz područja kulture i umjetnosti u 2024. godini na svojoj sjednici 22. studenoga 2023. godine donosi
 
 
POSLOVNIK O RADU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA MONOGRAFIJE IZ PODRUČJA KULTURE I UMJETNOSTI U 2024. GODINI
 
 
 
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Stručnog povjerenstva za monografije iz područja kulture i umjetnosti u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstva).
 
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
Povjerenstvo je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture i medija.
 
Članak 4.
Povjerenstvo u pravilu održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture i medija. Sjednice se mogu u slučaju potrebe održati i na drugom mjestu ili putem online platformi za rad na daljinu.
Rad Povjerenstva je javan. Povjerenstvo može odlučiti da se javnost isključi kada to zahtijevaju propisi o zaštiti poslovne, službene ili državne tajne te u drugim opravdanim slučajevima sukladno Zakonu o tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 79/07, 86/12) i Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22).
 
Članak 5.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i pet članova.
Članove Povjerenstva imenuje ministar kulture i medija.
Predsjednika Povjerenstva među sobom biraju članovi Povjerenstva većinom glasova.
 
Članak 6.
Sjednice Povjerenstva pripremaju se i sazivaju po potrebi.
Sjednice Povjerenstva priprema nadležna Služba te ravnatelj Uprave pri Ministarstvu kulture i medija u dogovoru s predsjednikom Povjerenstva.
Sjednica Povjerenstva može se sazvati na zahtjev 4 (četiri) člana Povjerenstva ili ministra kulture i medija.
Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Povjerenstva.
Povjerenstvo može po potrebi pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.
 
Članak 7.
Poziv na sjednicu Povjerenstva s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima dostavlja se svakom članu Povjerenstva najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice, a sadrži nadnevak, sat i mjesto održavanja sjednice. Poziv se dostavlja u elektroničkom obliku.
Iznimno, u slučaju žurnosti, nadležni ravnatelj može sazvati i održati sjednicu telefonskim ili elektroničkim putem bez dostave pisanog poziva i materijala.
Predsjednik Povjerenstva može odlučiti da se sjednica održi i bez nazočnosti većine članova Povjerenstva s tim da odsutni članovi Povjerenstva glasuju putem telefona odnosno elektroničkom poštom ili prisustvuju sjednici putem odgovarajuće online platforme za rad na daljinu.
 
 
Članak 8.
Članovi Povjerenstva imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Povjerenstva te raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu.
U slučaju spriječenosti svaki član Povjerenstva dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture i medija da ne može biti nazočan na sjednici.
Sjednicama Povjerenstva prisustvuje nadležni ravnatelj i/ili drugi djelatnici Ministarstva kulture i medija zaduženi za područje rada Povjerenstva.
 
Članak 9.
Dnevni red predlaže nadležni ravnatelj u dogovoru s predsjednikom Povjerenstva.
Dnevni red se po potrebi može proširiti na prijedlog članova Povjerenstva.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva.
 
Članak 10.
Sjednicom Povjerenstva predsjedava predsjednik Povjerenstva.
U slučaju njegove spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će predsjedavati sjednicom.
Predsjednik Povjerenstva izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Povjerenstva, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
 
Članak 11.
Član Povjerenstva dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:
 
‒ predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Povjerenstva pravna osoba u kojoj je on ili s njim povezana osoba vlasnik, dioničar, imatelj udjela, član upravljačkog ili nadzornog tijela pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe
‒ on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem programa i projekta.
Povezane osobe u smislu stavka 1. ovog članka jesu srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji, do četvrtog stupnja zaključno, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te posvojitelj ili posvojenik, partner-skrbnik ili osoba pod partnerskom skrbi.
Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.
 
Članak 12.
Svoje odluke i zaključke Povjerenstvo donosi većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju da su glasovi podijeljeni, odlučuje glas predsjednika Povjerenstva.
Glasovanje je u pravilu javno. Povjerenstvo može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
Predsjednik Povjerenstva utvrđuje rezultate glasovanja.
Predsjednik Povjerenstva potpisuje sve odluke i zaključke koje donosi Povjerenstvo.
 
Članak 13.
Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik Povjerenstva i zapisničar.
Zapisnik Povjerenstva obavezno se dostavlja u jednom (1) primjerku Kabinetu ministra.
Zapisnik se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 
Članak 14.
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo kulture i medija.
 
Članak 15.
Poslovnik Povjerenstva, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Povjerenstva.
 
Članak 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.
 
 
 
Predsjednica Stručnog povjerenstva za monografije iz područja kulture i umjetnosti u 2024. godini
 
Katica Mikulčić Matković