Natječaj za radno mjesto konzervator/ica- restaurator/ica - Arheološki muzej Istre u Puli

Temeljem članka 32. Statuta Arheološkog muzeja Istre u Puli, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva kulture, ravnatelj Darko Komšo raspisuje
 
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Konzervator/ica- restaurator/ica  - jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
  • završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij konzervacije-restauracije ili visoka stručna sprema, smjer konzervacija-restauracija sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  
  • položen stručni ispit za konzervatora-restauratora, 1 godina radnog iskustva;
  • poznavanje jednog stranog jezika;
  • poznavanje rada na PC-u.
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uz  probni rok u trajanju od tri mjeseca.
Uz prijavu je potrebno priložiti, skenirano, sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja:
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma);
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za konzervatora-restauratora
  • životopis (treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/ice, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti).
 
Osobe koje nisu podnijele uredne i pravovremene prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja  sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih formalnih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju Istre za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj i skenirani dokumenti dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: uprava.ami@gmail.com, s naznakom „Natječaj za radno mjesto konzervator/ica-restaurator/ica “. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od dana izbora kandidata.
 
 
Arheološki muzej Istre:
       Ravnatelj
                                                                   Darko Komšo, muzejski savjetnik
 

Objava, 3.12.2021.