Za intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imenovana dr. sc. Iva Hraste Sočo

17. studeni, 2021. – Na 85. sjednici Vlade Republike Hrvatske, za intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za predstojeće mandatno razdoblje od 2022. do  2026. godine, s početkom rada 01. rujna 2022., imenovana je dr. sc. Iva Hraste Sočo, docentica Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu.

Dr. sc. Iva Hraste Sočo diplomirala je solo pjevanje na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, a 2012. godine na Filozofskom fakultetu obranila je doktorsku disertaciju na temu „Hrvatska - nacija kulture“. Godine 1989. primljena je u stalni angažman Opere HNK Zagreb kao jedna od najmlađih solistica u povijesti Opere, čija je članica bila do 2002. godine. Trenutno je docentica na Akademiji dramske umjetnosti te se bavi produkcijskim, znanstvenim i pedagoškim radom, a predaje i na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je niza nagrada i priznanja za svoj umjetnički i stručni rad. Osim umjetničkog ima i bogato međunarodno i diplomatsko iskustvo stečeno radom u Ministarstvu vanjskih poslova, gdje je među ostalim bila i savjetnica za kulturu hrvatskog veleposlanstva u Beču te Ministarstvu kulture. Dr. sc. Hraste - Sočo bila je predstavnica Ministarstva kulture i medija u Kazališnom vijeću HNK te je i kroz taj angažman dobro upoznata s radom kazališta.

Prema članku 25. Zakona o kazalištima, intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na zajednički prijedlog ministra kulture i gradonačelnika Grada Zagreba. Ako se ne utvrdi zajednički prijedlog u roku od sedam dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva ministra kulture ili gradonačelnika Grada Zagreba radi utvrđivanja zajedničkog prijedloga, intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture.

S obzirom na to da se gradonačelnik Grada Zagreba nije očitovao o prijedlogu ministrice kulture i medija dr. sc. Nine Obuljen Koržinek da se za intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu imenuje dr. sc. Iva Hraste- Sočo, ministrica je, sukladno Zakonu, predložila Vladi Republike Hrvatske imenovanje dr. sc. Ive Hraste - Sočo za intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, što je danas i prihvaćeno.

Natječaj za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu raspisalo je kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 8. rujna 2021. godine te su zaprimljene prijave troje kandidata: dr. sc. Ive Hraste - Sočo, mr. sc. Dubravke Vrgoč i Damira Medvešeka.
 
Nakon analize programa, Ministarstvo kulture i medija utvrdilo je da su programi za mandatno razdoblje 2022. – 2026. koje su dostavile mr. sc. Dubravka Vrgoč i dr. sc. Iva Hraste - Sočo potpuni te da zadovoljavaju i formalno i sadržajno u svim segmentima. Program kandidata Damira Medvešeka nije bio potpun jer nije sadržavao prijedlog financijskog i kadrovskog plana  HNK u Zagrebu za mandatno razdoblje.

Zbog isteka mandata mr. sc. Dubravka Vrgoč razriješit će se dužnosti s datumom 31. kolovoza 2022. godine, a dr. sc. Iva Hraste - Sočo imenovati intendanticom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu s početkom rada 01. rujna 2022. godine.
 

Pisane vijesti