Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14),  članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda i suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske KLASA: 112-01/21-01/0742, URBROJ: 532-02-01/1-21-02 od 19. listopada, KLASA: 112-01/21-01/0747, URBROJ: 532-02-01/1-21-02 od 21. listopada, KLASA: 112-01/21-01/0622, URBROJ: 532-02-01/1-21-02 od 8. srpnja 2021. godine i KLASA: 112-01/21-01/0704, URBROJ: 532-02-01/1-21-02 od 14. rujna 2021. godine ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje
 
 NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
na sljedećim radnim mjestima:
 
1. STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb
 
2. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA          
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za tekstil Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb
 
3. VIŠI KONZERVATOR-RESTAURATOR
- jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Vodnjan-Juršići Službe za odjele izvan Zagreba 1, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Juršići
 
UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pravo, 3 godine radnog iskustva u struci, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odgovarajuće struke, stručno zvanje viši konzervator-restaurator, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola B kategorije.
 
UVIJETI – profil izvršitelja za radno mjesto pod rednim brojem 1:
visoka razina sistematičnosti, organiziranosti, pedantnosti i savjesnosti, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.
 
UVJETI - profil izvršitelja za radno mjesto pod rednim brojem 2 i 3:
izgrađen osjećaj odgovornosti, manualne vještine, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.
 
 
Kratak opis poslova:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
sastavljanje ugovora s naručiteljima, posuditeljima, zakupodavcima, ugovora o suradnji s drugim institucijama, sastavljanje ugovora i drugih pravnih akata u vezi s materijom radnog prava i drugih vrsta ugovora, sastavljanje ponuda za javne i jednostavne nabave u svojstvu ponuditelja, sastavljanje poziva na plaćanje/opomena u svrhu naplate po sklopljenim ugovorima, praćenje i stručna pomoć u ovršnim postupcima koje vode vanjski suradnici, praćenje i rješavanje pravnih pitanja u vezi s korištenjem poslovnih prostora, sastavljanje prijedloga općih akata Zavoda, sastavljanje pojedinačnih odluka, opomena, mišljenja, žalbi i drugih pravnih pismena, praćenje hrvatskih i međunarodnih zakonskih i drugih pravnih propisa, neposredno ili posredno povezanih s konzervatorsko-restauratorskom djelatnošću, pružanje pravne podrške iz pravnih materija u vezi sa poslovanjem Zavoda, vođenje evidencija ulaznih ugovora, radnji poduzetih u cilju naplate potraživanja, ovršnih postupaka u kojima je Zavod ili njegov radnik ovršenik, i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
sudjeluje u preventivnom i kurativnom konzerviranju i restauriranju umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značaja (uz primjenu namjenskih ekspertiza), izrađuje tehničku i tehnološku dokumentaciju, radnje na zadanu temu i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
istražuje likovne i tehničke značajke, slojevitost i ugroženost umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja, preventivno i kurativno konzervira i restaurira umjetnička djela i druge objekte od kulturnog i povijesnog značenja uz primjenu arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza, izrađuje tehničku dokumentaciju stanja i ugroženosti objekta prije zahvata, troškovničke, programske i izvedbene evidencije, tehnološku dokumentaciju, programe te evidenciju korištenja materijalnih resursa, kroz konzultacije i nadzor sudjeluje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova, po potrebi obavlja dužnost pripravničkog mentora, voditelja radova i konzervatorskog mentora, i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice)
 • stečene stručne spreme (preslika diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
 • radnog iskustva - preslik elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio, rješenje o rasporedu, ugovor o radu, pisanu izjavu i dr.).
 • posjedovanja važeće vozačke dozvole (preslika vozačke dozvole)
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
 • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • posjedovanja važeće vozačke dozvole (presliku vozačke dozvole)
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
 • državljanstva (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice)
 • stečene stručne spreme (preslika svjedodžbe; strane svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
 • položenog stručnog ispita (preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za više stručno zvanje viši konzervator-restaurator)
 • posjedovanja važeće vozačke dozvole (preslika vozačke dozvole)
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima.
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
 1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
 2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijest o izabranom kandidatu (koja uključuje inicijale i godinu rođenja) kandidatima i osobama koje se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
                                                                                                                                                                                                                 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici http://www.hrz.hr.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb ili neposredno na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Zmajevac 8, Zagreb.

Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

Potpunom i pravovremenom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __“ (upisati redni broj radnog mjesta).
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se razgovor s kandidatima i/ili pisana provjera znanja radi provjere stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Za dokazivanje uvjeta „Profil izvršitelja“ moguće je psihološko testiranje.
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe razgovora s kandidatima i/ili pisane provjere znanja biti obaviješteni na mrežnoj stranici https://www.hrz.hr/index.php/zavod/natjeaji-za-radna-mjesta pet dana prije održavanja.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru s kandidatima i/ili pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Svi kandidati na natječaju bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Izabrani kandidat pozvat će se na obavljanje prethodnog liječničkog pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti. Neodazivanje na poziv smatra se povlačenje prijave na javni natječaj.
 
 

Hrvatski restauratorski zavod
 
R a v n a t e l j i c a
 
dr. sc. Tajana Pleše

 
Objava, 29.10.2021.