​Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa međunarodne kulturne suradnje


U provođenju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu primjenjuju se sljedeće smjernice u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16):

SMJERNICE
za prihvaćanje prijedloga programa
međunarodne kulturne suradnje za 2022. godinu

 
Članak 1.
     Ministarstvo kulture i medija osigurat će dio financijskih sredstava za ostvarenje programa međunarodne kulturne suradnje. Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju (u nastavku: Kulturno vijeće) razmatrat će i predlagati potporu za područja:

- arhiva,
- izvedbenih umjetnosti,
- interdisciplinarnih programa,
- književnosti,
- knjižnica;
- kulturno-umjetničkog amaterizma,
- kulturne baštine,
- vizualnih umjetnosti i galerija;
- muzeja,
- novih medija,
- rezidencijalnih boravaka.


Članak 2.
     Pri donošenju stručnih mišljenja, Kulturno vijeće davat će prednost sadržajima od interesa za Republiku Hrvatsku. Takvima se smatraju programi koji „hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te koji se odvijaju kontinuirano“.
Posebna napomena: Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove kako u planiranju tako i u provedbi programa, odnosno omogućavanja njihove dostupnosti te nemogućnost realizacije programa uslijed bitno ograničene mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, sve prijavitelje se upućuje da predlože programe koje je moguće realizirati obzirom na epidemiološka ograničenja, shodno specifičnosti svakog područja za koje se program prijavljuje.

Članak 3.
     Kulturno vijeće razmatrat će prijedloge programa koji su dostavljeni u propisanom natječajnom roku na temelju potpunih programskih i financijskih pokazatelja. Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Članak 4.
     Kulturno vijeće razmatrat će programe i predlagati potporu u skladu s ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija. Takve ocjene utjecat će na odluke o potporama programima koji ukazuju na sporno izvršavanje ugovornih obveza vezanih uz financijska i programska izvješća, nenamjensko korištenje sredstava, opomene / zahtjeve za povrat sredstava te sudske postupke.

Članak 5.
     Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga, Kulturno vijeće primjenjivat će temeljne kriterije:

     1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
     2. značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
     3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
     4. ekonomičnost i dugoročnost programa
     5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
     6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma, itd.
     7. promicanje programa za djecu i mlade
     8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
     9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
   10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
   11. financijska potpora iz drugih izvora.

Članak 6.
     Kulturno vijeće pri razmatranju programa prioritetno će voditi računa o proračunskim zadanostima (Državni proračun Republike Hrvatske).

Članak 7.
     Kulturno vijeće posebnu će pozornost obratiti na:

     - programe koji su dobili priznanja u Hrvatskoj i inozemstvu;
     - programe koji predviđaju gostovanje u nekoliko gradova ili država;
  • Dogovorene programe koji se nisu mogli realizirati zbog epidemije koronavirusa
     - programe koji se ostvaruju u suradnji s inozemnim partnerima;
     - programe koji se ostvaruju u suradnji s državama članicama EU, državama u regiji te državama u kojima žive pripadnici hrvatske manjine.
Kulturno vijeće će predložiti programe međunarodne kulturne suradnje za 2022. godinu u prihvatljivim okvirima financiranja troškova, za:
1) mobilnost / boravak pojedinaca i grupa za gostovanja,
2) razmjena projekata,
3) sudjelovanje u radu u međunarodnih organizacija.

Članak 8.
     Odluku o načinu utvrđivanja postupka pri predlaganju potpora, Kulturno vijeće donosi samostalno. Po završenom postupku, Kulturno vijeće prijedloge upućuje ministru kulture i medija. Eventualne prigovore predlagatelja programa rješava Ministarstvo kulture i medija po prethodno pribavljenom stručnom mišljenju Kulturnog vijeća. Poslove za Kulturno vijeće obavlja stručna služba Ministarstva kulture i medija.