Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u ZagrebuN A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta
 

1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj  

UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje svjetla, odnosno audio, odnosno video produkcije
 • 3 godine radnog staža
 • znanje najmanje jednog stranog jezika
 • probni rad 6 mjeseci
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).
 
 
2. BRAVAR – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • SSS, KV bravar
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih vještina
 • Opis radnog mjesta: samostalno izvodi sve bravarske radove za scensku proizvodnju i održavanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu radi na održavanju, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom
obrazovanju.
 
 
 
3. MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj
 
      UVJETI:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje zvuka, odnosno audio produkcija
 • znanje jednog stranog jezika
 • informatička pismenost
 • 3 godine radnog staža
 • probni rad 3 mjeseca
 • opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 41. Zakona o      kazalištima.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik diplome, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 
 
4.VODITELJ SCENSKE TEHNIKE – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.     
 •  3 godine radnog staža
 •  informatička pismenost – znanje rada u vektorskim programima (CAD ili InDesign) i napredno poznavanje rada u MS Excelu  
 •  znanje jednog stranog jezika
 •  razvijene organizacijske i komunikacijske vještine 
 •  probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta: - ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje - preslika diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene).   
 
 
 1.   PRODUCENT OPERE – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja
 • 3 godine radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili glazbeno scenskoj djelatnosti
 • znanje najmanje jednog stranog jezika - engleskog
 • informatička pismenost
 • probni rad 6 mjeseci
 • radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: u suradnji s Upravom izrađuje financijski plan sezone i njegovu realizaciju, pronalazi sponzore, izrađuje troškovnike za predstave i prati njihovu realizaciju, ispunjava aplikacije za EU i ostale fondove, u dogovoru s ravnateljem direkcije izrađuje tjedne, mjesečne i godišnje rasporede, koordinira i prati proizvodnju predstava u svim fazama, financijski i organizacijski prati realizaciju predstave do i nakon premijere te gostujuće predstave, koordinira produkcijske sastanke između direkcija i autorskih timova, koordinira pripremu Ugovora za sve vanjske suradnike i umjetnike, kontrolira i evidentira izvršenje svih obveza honorarnih suradnika i umjetnika, koordinira sve poslove vezane uz koprodukcije i gostovanja, po nalogu uprave aktivno sudjeluje u prodaji ulaznica i promociji predstava, sudjeluje na repertoarnim sjednicama, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.
Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti:
-preslik diplome
-ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
-preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene)
-preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)
            
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
                                                        Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 
Objava, 10.9.2021.