Odobreni programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2021. godinu (pregled sa stanjem 15.12.2021.)


Programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2021. godinu (pregled sa stanjem 15.12.2021.)

 


Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu" za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 905 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 373.365.942,24 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija, za financiranje je uvršteno 459 programa u ukupnom iznosu od 63.707.560,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH te je prijedlog odobren od ministrice kulture i medija.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
1. prijava za prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.)
2. prijava za izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti kulturnoga dobra, potrebna za izvođenje radova)
3. prijava za izvođenje radova.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
1. programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, arhitektonski snimak postojećeg stanja i idejni, glavni i izvedbeni projekt)
2. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova
3. programi za koje se traži izrada dokumentacije za projekte koji će se sufinancirati u okviru programa teritorijalne suradnje (prekogranični, transnacionalni) i programa sufinanciranih sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).
4. programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
5. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
7. višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
8. osigurana sredstava sufinanciranja; potrebno je priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture
9. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
10. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj
11. programi zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.