Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19 (Rok: 21.7.2021.)

 

Cilj mjere


Pokretanje i normalizacija tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19.
 
  Ciljane skupine poduzetnika
Poduzetnici1 koji su profesionalni organizatori prihvatljivih događanja2 i poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja. – Poduzetnici povezani s djelatnosti NKD 90.02 (Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj djelatnosti) i to profesionalni organizatori prihvatljivih događanja, zatim poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja (najam opreme i prodaja ulaznica), a koji mogu dokazati da im je više od 50 % poslovne aktivnosti u 2019. godini vezano uz prihvatljiva događanja, te poduzetnici koji ne potpadaju pod NKD 90.02, ali koji mogu dokazati da im je više od 50 % poslovne aktivnosti vezano uz prihvatljiva događanja.
 

 1  Poduzetnici u smislu ovog javnog poziva su gospodarski subjekti kojima nisu osnivači ili imatelji dionica ili udjela Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 2  Prihvatljiva događanja obuhvaćaju profesionalna kulturno umjetnička događanja (festivali, koncerti i slična kulturno-umjetnička događanja) te događanja namijenjena profesionalcima iz područja kulturnih i kreativnih industrija.
 
 
Trajanje poziva
 
15 dana od dana objave Poziva.
 Visina potpore
Iznos potpore utvrđuje se kao umnožak postotka pada poslovanja poduzetnika i iznosa ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova te ne može biti veći od ukupnog utvrđenog iznosa prihvatljivih troškova.
 
 
Ova potpora ima obilježja potpore male vrijednosti, a dodjeljuje se u obliku bespovratnih sredstava.
 
 
  Kriteriji dodjele sredstava

 
  Poduzetnik može ostvariti potporu ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:

  Opći:
 • poduzetniku je izravno ili neizravno odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske ograničeno poslovanje,
 • poduzetnik ne koristi i nije koristio niti jednu drugu bespovratnu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja
 • poduzetnik je poslovao najkasnije od 1. siječnja 2019. godine,
 • poduzetnik nije bio u teškoćama na dan 31.12.2019. godine
 
  Financijski:
 • poduzetnik je ostvario pad poslovnih prihoda u 2020. godini od najmanje 75% u odnosu na 2019. godinu,
 • poduzetnik je ostvario više od 50% poslovne aktivnosti u 2019. godini od prihvatljivih događanja (razina poslovnih aktivnosti mjeri se prihodima ostvarenim od prihvatljivih događanja, a poduzetnik je dužan dostaviti i popis prihvatljivih događanja i njihov kratak opis)
 • poduzetnik je ostvario minimalni godišnji prihod u 2019. godini od obavljanja prihvatljivih događanja u iznosu od 300.000,00 kuna (a od iznosa prihoda odbijaju se oni prihodi ostvareni iz javnih izvora kao što su to potpore iz državnog proračuna, proračuna županija, gradova i općina, javnih fondova i javnih trgovačkih društava te drugih javnih institucija, fondova Europske unije te turističkih zajednica).
 
Prihvatljivi troškovi
 
 
 
Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali u 2020. godini i do 15.6.2021. u skladu s Pozivom i to:
 
 • trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plina, troškovi vezani uz  korištenje toplinske mreže,
 • trošak najma softverske opreme, licenci i prava na korištenje programa,
 • trošak odvoza komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • trošak direktne spomeničke rente,
 • pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
 • trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,
 • trošak pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,
 • trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
 • trošak održavanja informacijskog sustava,
 • troškovi osiguranja opreme i imovine,
 • trošak obveznog osiguranja i registracije gospodarskih vozila,
 • usluge tehničke zaštite (čuvanje i nadzor poslovnih prostora),
 • trošak obaveznih liječničkih pregleda,
 • trošak osposobljavanja za rad na siguran način,
 • trošak atestiranja opreme.
 

Svi iznosi koji se upotrebljavaju za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova trebaju biti iznosi bez poreza na dodanu vrijednost, trošarina i drugih istorodnih javnih davanja.
 

Prihvatljivi troškovi moraju biti popraćeni i temeljeni na vjerodostojnoj dokumentaciji i pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.
 

Ministarstvo kulture i medija, u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore, zadržava pravo zatražiti od poduzetnika koji su podnijeli zahtjev dostavu i druge knjigovodstvene i poslovne dokumentacije temeljem koje je moguće potvrditi točnost dostavljenih financijskih informacija.
 
Dokumentacija koju popunjava i dostavlja poduzetnik
 

Dokumentacija koju je poduzetnik obvezan dostaviti mora biti istinita, točna, potpuna i pravovaljana, a sastoji se od:
 
 • ispunjenog Zahtjeva za dodjelu potpore,
 • dokaza o padu prihoda/primitaka kojima se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za ostvarenje potpore (GFI predani FINA-i radi javne objave) za 2019. i 2020. godinu,
 • ovjerovljene specifikacije računa Glavne knjige koja sadrži početno stanje, promet tijekom godine i zaključna stanja - bruto bilanca za 2019., 2020. i razdoblje od 1. siječnja do 15. lipnja 2021. g.,
 • ovjerovljeni računi Glavne knjige (konto kartice) iz kojih je razvidna visina prihoda ostvarenih od prihvatljivih događanja u 2019. godini (Na računima Glavne knjige kojima se dokazuju prihodi ostvareni od prihvatljivih događanja trebaju biti označeni prihodi koji se uključuju u izračun te je poduzetnik dužan dostaviti popratni popis uključenih ostvarenih prihoda od prihvatljivih događanja)
 • računi, obračuni i drugi dokazi o nastanku prihvatljivih troškova (preslike računa i potvrde o plaćanju prihvatljivih troškova),
 • ispunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti.
 • izjava ovlaštene osobe o istinitosti i vjerodostojnosti podataka

 


* obrtnici i s obrtom izjednačene djelatnosti te slobodna zanimanja, trebaju dostaviti:

 • ispunjeni Zahtjev za dodjelu potpore,
 • dokaz o padu primitaka kojima se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za ostvarenje potpore (ovjerovljenu Knjigu primitaka i izdataka/Pregled poslovnih primitaka i izdataka ili Knjigu prometa) za 2019., 2020. i razdoblje od 1. siječnja do 15. lipnja 2021. g,
 • ovjerovljenu specifikaciju ukupnih primitaka iz koje je razvidna visina ukupno ostvarenih primitaka u 2019., 2020. i razdoblje od 1. siječnja do 15. lipnja 2021. g.,
 • ovjerovljenu specifikacije primitaka 2019. godine iz kojih je razvidna visina primitaka ostvarenih od prihvatljivih događanja u 2019. godini (Na specifikacijama primitaka mogu biti posebno označeni primici ostvareni od prihvatljivih događanja i koji se uključuju u izračun odnosno popratni popis uključenih ostvarenih primitaka od prihvatljivih događanja).
 • račune, obračune i druge dokaze o nastanku prihvatljivih troškova (preslike računa i potvrde o plaćanju prihvatljivih troškova),
 • ispunjenu izjavu o korištenim potporama male vrijednosti.
izjavu ovlaštene osobe o istinitosti i vjerodostojnosti podataka. 

  Prijava na Javni poziv
 
Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na e-obrascu br. 39 Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19 u 2021. godini koji je dostupan na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice.

Uz elektronički popunjeni zahtjev potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
 
Pitanja vezana uz Javni poziv postavljaju se isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu: poduzetnistvo@min-kulture.hr
 

  Obveze Ministarstva kulture i medija
 
Ministarstvo kulture i medija dužno je zaprimiti i obraditi Zahtjev poduzetnika te ukoliko je zahtjev odobren s poduzetnikom sklopiti Ugovor o dodjeli sredstava.
 
Ministarstvo kulture i medija će dodijeliti potpore male vrijednosti u skladu s Programom i Javnim pozivom tek nakon što utvrdi da to neće povisiti ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je jedan poduzetnik primio do razine koja premašuje odgovarajuću gornju granicu iz Uredbe 1407/2013 (200.000,00 EUR u tri godine) i da su ispunjeni svi uvjeti predviđeni Programom.
 
Nakon donošenja odluke popis odobrenih programa objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija: https://min-kulture.gov.hr/.
 
Ugovor se dostavlja poduzetniku putem portala e-Građani u Korisnički pretinac odgovorne osobe navedene u Zahtjevu.
 

  Isplata sredstava
 
  Ministarstvo kulture i medija izvršavat će isplatu sredstava u rokovima utvrđenim Ugovorom o dodjeli potpore.
 

  Obveze Poduzetnika koji ostvari pravo na potporu
 
Poduzetnik koji ostvari pravo na potporu obvezan je dodijeljena sredstva utrošiti u roku od godine dana od potpisa Ugovora o dodjeli potpore na podmirenje troškova poslovanja  nastalih do dana podnošenja propisanog izvješća Ministarstvu kulture i medija.
 
Neprihvatljivim troškovima poslovanja smatraju se: bruto plaće zaposlenika, trošak PDV-a, poreza na dobit i drugi porezi, povrati pozajmica i posudbi, isplata dobiti i slični izdaci (troškovi).
 
Poduzetnik je obvezan dodijeljena sredstva potpore utrošiti strogo namjenski na plaćanje troškova poslovanja nastalih do dana podnošenja izvješća, za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19, o čemu je dužan podnijeti pisano izvješće Ministarstvu kulture i medija u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka od godine dana od potpisa Ugovora o dodjeli potpore.
 


Objava, 6. srpnja 2021.