Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini (Rok: 29.7.2021.)

Ministarstvo kulture i medija na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine objavljuje
 

J A V N I  P O Z I V
ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA u 2021. GODINI

 
- proizvodnja, distribucija, dostupnost i pristup kulturno umjetničkim sadržajima u okolnostima pandemije COVID-19 i u uvjetima oporavka

I.
Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini za sljedeća područja:
 
1. Izvedbene umjetnosti
2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
3. Vizualne umjetnosti
4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima)
 
CILJEVI I PRIORITETI POZIVA
 
Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u okolnostima pandemije COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.
Ovaj javni poziv usmjeren je na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na kulturne i kreativne industrije s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u  uvjetima oporavka.
Nakon ublažavanja pandemije i prilagodbe novim uvjetima rada i poslovanja u kulturnim i kreativnim industrijama potrebno je omogućiti uvjete za što skoriji puni financijski oporavak uključujući i ponovno promišljajući nove poslovne prakse koje su se razvile tijekom pandemije. Dobre prakse koje su osmišljene u pandemijskim uvjetima, naročito one vezane za sferu digitalne prilagodbe kulturnih sadržaja i njihovog posredovanja publici koja je razvila nove navike sudjelovanja, treba zadržati i kreativno prilagoditi redovnom/ranijem načinu rada.
Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.
 
Pravo prijave imaju:
 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • obrt
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • umjetnička organizacija
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)

II.
Prihvatljive aktivnosti i troškovi*:
 1. promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike
 2. zapošljavanje i troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe okolnostima pandemije (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
 3. prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije, korištenje dostupnih instrumenata COVID zaštite u fizičkom okruženju - EU digitalna COVID potvrda, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.)
 4. nabava opreme, prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa,
*osim dodatnih troškova vezanih uz snimanja filmova, nastalih uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19
Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak)
 
III.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
 
 1. obaveznu opću dokumentaciju:
  • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)
  • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i preslik rješenja
  • obrti ovisno o obliku poslovanja trebaju predati kompletan obrazac DOH ili PO-SD za 2020. godinu
  • subjekti koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja trebaju predati P-PPI obrazac za 2020. godinu
 2. obaveznu programsku dokumentaciju:
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi
 • popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta (po predlošku/excel tablici)
 
Isti poduzetnik može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.
 
IV.
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno tekstu Poziva, uvjetima natječaja te uputama za prijavitelje, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku na odgovarajućem obrascu (e-prijavnici) u navedenome roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture i medija neće se razmatrati niti uvrstiti u Program poticanja poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2021. godini.
 
V.
Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će povjerenstva imenovana za programska područja. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture i medija na temelju prijedloga Povjerenstva. Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija https://min-kulture.gov.hr nakon donošenja odluke.
 
Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj Program.
 
VI.
Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva i traje 30 dana od dana objave.
 
Zagreb, 29. lipnja 2021. godine