Poziv europskim mrežama kulturnih i kreativnih organizacija za ostvarivanje potpora u 2021.

Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila je poziv za ostvarivanje Potpora europskim mrežama kulturnih i kreativnih organizacija u 2021. godini kojima će se financirati transnacionalni projekti organizacija iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu Kreativna Europa.

 
 
Putem Poziva pružit će se potpora mrežama kulturnih organizacija koje imaju zajedničku misiju, pravila upravljanja, prava i obveze članova koji su formalno uspostavljeni i dogovoreni. Procjenjuje se da će osiguranim sredstvima od 27.000.000,00 eura biti moguće podržati 30 europskih mreža.

Potpora europskoj mreži može iznositi najviše 825.000,00 eura za razdoblje od tri godine, odnosno 80 % dozvoljenih troškova rada mreže. Aktivnosti mreže trebaju biti podijeljene u Radne pakete (Work packages) namijenjene sveobuhvatnom razvoju kulturnog i kreativnog sektora na razini Europe.

Procjenom prijava moguće je dobiti najviše 100 bodova koji su raspoređeni u četiri kategorije te je potrebno zadovoljiti prag od 70 bodova:

• Relevantnost projektne ideje u odnosu na ciljeve i prioritete (40 bodova)
• Kvaliteta sadržaja i predloženih aktivnosti (25 bodova)
• Upravljanje projektom (10 bodova)
• Komunikacija i diseminacija (25 bodova)
 
Rok prijave je 26. kolovoza 2021. godine, do 17:00 sati.
Dokumentaciju kao i Upute za prijavu potražite na poveznici.
 
Više: http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/potpora-za-europske-mreze-kulturnih-i-kreativnih-organizacija-2021
 


Pisane vijesti