Javni natječaj za popunu radnih mjesta - Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu  DASB-a), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), čl. 5. Pravilnika o radu DASB-a i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DASB-a, te Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Klasa: 112-01/21-01/0162; Ur. broj: 532-02/1-21-02 od 7. svibnja 2021. godine ravnatelj Arhiva raspisuje

                                            J A V N I   N A T J E Č A J
                                           za popunu radnih mjesta:
 1.  ARHIVIST na prikupljanju, obradi i sređivanju arhivskih fondova i zbirki iz perioda Domovinskog rata s područja Slavonije i Baranje, Bosanske Posavine i ostalih arhivskih fondova i zbirki 20. stoljeća
(M/Ž) -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
        Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij  kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti; prednost imaju profesor/ica ili magistar/ica povijesti
 • položen stručni ispit za arhivista
 • jedna godina radnog iskustva
 • aktivno znanje jednog stranog jezika
 • informatička osposobljenost i vještine
 • položen vozački ispit B kategorije
       Uz prijavu treba priložiti:
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu
 • domovnica (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • životopis
 • elektronički zapis HZMO-a s podatcima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.
Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom «Natječaj za radno mjesto arhivist».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                              
 1. ARHIVSKI TEHNIČAR/ka na obradi, sređivanju arhivskih fondova i zbirki, rješavanju zahtjeva stranaka i istraživača, manipulativni poslovi, rad s korisnicima gradiva i drugim poslovima u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu-Odjel u Novoj Gradiški
(M/Ž) -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
      Uvjeti:
       -    SSS;  gimnazija ili ekonomska škola,  IV stupanj stručne spreme;
      -     jedna godina radnog iskustva
       -    temeljna informatička osposobljenost
-     pasivno znanje engleskog jezika
-     položen stručni ispit za arhivskog tehničara/ku
     Uz prijavu treba priložiti:
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 • domovnicu (preslika)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 • životopis
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz matične evidencije s podacima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.
Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Natječaj za radno mjesto arhivist“ ili s naznakom „Natječaj za radno mjesto arhivski tehničar/ka“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                               
            DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU
                                                                                Ravnatelj: mr. sc. Ivan Medved
 
Objava, 2.6.2021.