Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Dvor Trakošćan

Na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija RH, Klasa:112-01/21-01/0163, Urbroj: 532-02/1-21-02 od 10. svibnja 2021., Odluke ravnatelja o pokretanju postupka zapošljavanja te imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, broj: 5/11-5-5.6.1/2-2021 od 24.05.2021. te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) Dvor Trakošćan raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje na radnom mjestu IV. vrste:
održavatelj/ica čistoće
  • 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  • puno radno vrijeme
  • uvjeti:
- stručna sprema: NSS
- radno iskustvo: radno iskustvo nije potrebno, ali će prednost imati osobe s iskustvom rada na istim poslovima

Planirani početak rada: lipanj 2021.
Trajanje radnog odnosa: neodređeno vrijeme uz probni rok u trajanju od 1 mjeseca

Na natječaj se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

U prijavi za natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte).
 
Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj dostaviti i:
  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od dana objave natječaja, kao dokaz o prethodno navršenom stažu
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
Isprave se prilažu u neovjerenoj presliku, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.
Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev kandidata, koji kandidat treba navesti u tekstu prijave.
 
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:
          Dvor Trakošćan
          Trakošćan 4, Trakošćan
          42250 Lepoglava

 
s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODRŽAVATELJ ČISTOĆE – ne otvarati“
najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,98/19) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se procjena znanja, vještina i sposobnosti na temelju razgovora (intervjua).
 
Kandidati se na razgovore pozivaju putem web stranice Dvora Trakošćan www.trakoscan.hr i putem elektronske pošte. Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Dvora Trakošćan sukladno čl. 10., st.1., toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15) u roku od 8 dana od dana izbora te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Dvor Trakošćan zadržava pravo poništenja natječaja bez navođenja razloga, ali ne nakon donošenja odluke o odabiru.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Dvoru Trakošćan za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Dvora Trakošćan, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
 
                                                                                                                                 Ravnatelj:
                                                                                                                  Adam Pintarić, dipl.ing.arh.
 
Objava, 28. svibnja 2021.