Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Sisku

Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje (Klasa: 112-01/21-01/0109; urbroj: 532-02-01-01/2-21-02, od 16.4.2021.g.) te članka 10. Statuta Državnog arhiva u Sisku, a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  Državnog arhiva u Sisku, ravnateljica Arhiva raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam zaposlenika na radno mjesto:
 
 1. Arhivist u Odjelu za stručnu obradu arhivskog gradiva
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:
 1. Završen preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij arhivistike/informacijskih znanosti (ili povijest, politologija, pravo ili drugi sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, odnosno studij kojim je stečena VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03)
 2. Položen stručni ispit, tj. stečeno stručno zvanje: „arhivist“ ili pripravnik s obvezom polaganja stručnog ispita;
 3. Poznavanje i rukovanje uredskim alatima: Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel, Access
 4. Znanje engleskog jezika
 5. Pokusni rad od 3 mjeseca
Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom u arhivskoj ustanovi na poslovima stručne obrade i pohrane arhivskog gradiva u elektroničkom obliku te drugim konvencionalnim i nekonvencionalnim oblicima arhivskog gradiva.

Uvjet pod rednim brojem 2. može se ispuniti naknadno u zakonskom roku računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
 1. Životopis (sa izjavom o poznavanju uredskih alata  navedenih u točki 3.
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 3. uvjerenje o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 5. dokaz o poznavanju stranog jezika, (svjedodžbu srednje škole ili potvrdu škole stranih jezika),
 6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 7. dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o radnom iskustvu na opisanim poslovima)
 
Potpunom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prijma u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Državni arhiv u Sisku, Frankopanska 21, Sisak 44000, s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto: arhivist u Odjelu za sređivanje i obradu arhivskog gradiva“.
 
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
DRŽAVNI ARHIV U SISKU
 
 
Objava, 7.5.2021.