Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

U skladu s člankom 18. st. 1. t. 14. i člancima 38., 39. i 44. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, intendantica raspisuje
 
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
 
  1. POMOĆNIK INTENDANTA – RAVNATELJ OPERE (Ž/M) - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz  područja humanističkih znanosti ili umjetničkog područja
  • 5 godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti
  • znanje najmanje jednog stranog jezika
  • istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području glazbeno-scenske umjetnosti
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme za razdoblje trajanja mandata Intendanta

Opis radnog mjesta: organizira, vodi i odgovara za rad direkcije Opere, priprema i predlaže plan, program i raspored umjetničkog rada te odgovara za njegovu provedbu, koordinira rad s ostalim direkcijama i službama, predlaže angažiranje umjetničkog i ostalog osoblja, dogovara gostovanja i suradnju s ostalim kazalištima i festivalima, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Intendanta

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome,
- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)
- prijedlog četverogodišnjeg programa svog rada
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.

Obavezno naznačiti: „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – ravnatelja Opere - ne otvaraj.“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Objava, 31.3.2021.