Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Hrvatskog zagorja

U skladu s člancima 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), člankom 26. stavkom 7. Zakona o muzejima (Narodne novine br. 61/18 i 98/19) i člankom 32. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja (Ur.broj: 01-597/20 od 10.12.2020.) Upravno vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Hrvatskog zagorja

Za ravnatelja/icu Muzeja Hrvatskog zagorja može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 • znanje jednog svjetskog stranog jezika.
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
 • životopis;
 • domovnicu (original ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika),
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika (ovjerena preslika indeksa ili svjedodžbe ili potvrda škole stranih jezika),
 •  
 • dokaz o radu u muzeju ili radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radu, potvrda sustava e-građanin s QR kodom ili drugo),
 • uvjerenje  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana,
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.
 
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture i medija na četiri godine.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98 /19) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98 /19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
  
Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br.  42/18).
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzejima Hrvatskog zagorja za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom,
 u svrhu odabira kandidata.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, 49245 Gornja Stubica, s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu“.
  
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Muzeja Hrvatskog zagorja
dr. sc. Goranka Horjan

 
Objava, 30.12.2020.