Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta  
 
 1. VIOLE TUTTI - 1 izvršitelj

UVJETI
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole.
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 42. Zakona  o kazalištima.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome. Obavezna audicija, održati će se 25.01.2021.

Opis radnog mjesta: svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili Zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma 26 termina mjesečno.
 
 
 1. ZAMJENIK VOĐE DIONICA DRUGIH VIOLINA – 1 izvršitelj

UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.
Obavezna audicija održati će se 11.01.2021.
Opis radnog mjesta: prema nalogu vođe dionice mijenja istoga, sjedi na jednom od prva dva pulta, norma 20 termina mjesečno.
 
 
 1. PRVI PUHAČ – PRVI FAGOT – 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij fagota.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.
Obavezna audicija održati će se 12.01.2021.
Opis radnog mjesta: svira i vodi sekciju fagota te odgovara za njihov rad, po nalogu svira i četvrti fagot te drugi kontra fagot, norma 18 termina mjesečno.
 
 
4. VATROGASAC – 1 izvršitelj , za prijem u radni odnos na neodređeno     
         - probni rad 2 mjeseca
         - Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.
 
UVJETI:
Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac
2. hrvatski državljanin
3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog  
    vatrogasca
4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost
5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
 • preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.
 • važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika
Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.
        
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
Objava, 9.12.2020.