Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Arheološkog muzeja Istre

U skladu s člancima 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), člankom 26. stavkom 7. Zakona o muzejima (Narodne novine br. 61/18 i 98/19) i člankom 28. Statuta Arheološkog muzeja Istre (URBROJ:465-2 od 23.09.2020.) Upravno vijeće Arheološkog muzeja Istre  raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Arheološkog muzeja Istre


 
Za ravnatelja/icu Arheološkog muzeja Istre može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 • znanje dva svjetska jezika.
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: 
 • životopis;
 • domovnicu (original ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom);
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika);
 • dokaz o znanju dva strana jezika (ovjerena preslika indeksa ili svjedodžbe ili potvrda škole stranih jezika o znanju najmanje dva svjetska jezika)
 • dokaz o radu u muzeju ili radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju (preslik radne knjižnice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radu, potvrda sustava e-građanin s QR kodom ili drugo)
 • uvjerenje  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.
 
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture i medija na četiri godine.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98 /19) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98 /19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
  
Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br.  42/18).
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju Istre za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom,
 u svrhu odabira kandidata.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Arheološki muzej Istre, Carrarina 3, 52100 Pula, s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu“.
  
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Predsjednica Upravnog vijeća
Arheološkog muzeja Istre
dr. sc. Goranka Horjan
 


Objava, 25.11.2020.