Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Na temelju Plana prijama pripravnika u sektoru kulture za 2020. godinu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 12. studenog 2020. godine i temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, 119/01 i 72/14),  članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
na sljedećim radnim mjestima:
 
1. STRUČNI SURADNIK ZA ARHIVSKE POSLOVE               (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: stručni suradnik arhivist) – PRIPRAVNIK/CA - 1 izvršitelj (m/ž) u U Arhivu, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb.
 
2. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – PRIPRAVNIK/CA - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Split.
 
UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – studij arhivistike, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
 
UVJETI - profil izvršitelja:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
visoka razina sistematičnosti, organiziranosti, pedantnosti i savjesnosti, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
izgrađen osjećaj odgovornosti, manualne vještine, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.
 
Kratak opis poslova:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
obavljanje poslova na sređivanju, opisu, digitalizaciji i zaštiti arhivskog gradiva, istraživanje i evidentiranje arhivskog gradiva, sudjelovanje u objavljivanju gradiva, izrađivanje obavijesnih pomagala, vođenje evidencija arhivskog gradiva i arhivskih zbirki, sudjelovanje u vrednovanju, izlučivanju i predaji gradiva ovlaštenom arhivu, surađivanje s odgovornim radnicima u proučavanju sustava uredskoga poslovanja i praćenju standarda i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u tom području, obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem gradiva na lokacijama Zavoda, surađivanje s imenovanim radnicima kao odgovornim osobama za čuvanje gradiva na lokacijama Zavoda radi adekvatnog čuvanja gradiva po lokacijama, obavještavanje nadređenih o utvrđenim propustima i nepravilnostima, izdavanje podataka iz dokumenata i preslika dokumenata na traženje radnika Zavoda i u postupku reguliranja prava na pristup informacijama, davanje gradiva na korištenje i nadzor nad korištenjem gradiva, sudjelovanje u istraživačkom radu Zavoda, doprinos obavljanju djelatnosti Zavoda znanjima iz područja arhivske struke, praćenje pozitivnih propisa i dobre prakse iz područja arhivske djelatnosti i skrb o primjeni istih u radu, sudjelovanje u izradi akata kojima se reguliraju pitanja iz područja arhivske struke, predlaganje mjera za unaprjeđenje čuvanja gradiva i obavljanja arhivskih poslova u Zavodu, i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
sudjeluje u preventivnom i kurativnom konzerviranju i restauriranju umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značaja (uz primjenu namjenskih ekspertiza), izrađuje tehničku i tehnološku dokumentaciju, radnje na zadanu temu i drugo prema potrebi posla.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2 uz pisanu prijavu na natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
  • državljanstva (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice)
  • stečene stručne spreme (presliku diplome / potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
  • posjedovanja vozačke dozvole (presliku vozačke dozvole)
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od dana objave natječaja)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba (ne stariju od dana objave natječaja).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije zasnivanja radnog odnosa kandidati će predočiti izvornike.
 
Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe koje nemaju više od šest (6) mjeseci staža osiguranja u zvanju za koje se prijavljuju te se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba jer u suprotnom prijava se neće razmatrati.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima:
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA
%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
  1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.
  2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Hrvatski restauratorski zavod prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima koja uključuje inicijale, godinu rođenja i struku odabranog kandidata. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski restauratorski zavod izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).
 
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa pripravnika objavit će se na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medjia RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte, te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavit će se na mrežnoj stranici http://www.h-r-z.hr.
 
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i Hrvatskog restauratorskog zavoda.
Prijave se podnose poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb ili neposredno na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Zmajevac 8, Zagreb.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __“ (upisati redni broj radnog mjesta).
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom.
 
S Kandidatima će se provesti provjera sposobnosti o kojoj će biti obavješteni na mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/natjecaji-za-radna-mjesta.
 
Točno vrijeme održavanja provjere sposobnosti bit će objavljeno 26. studenog 2020. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.
 
Ako kandidat ne pristupi razgovoru s kandidatima i/ili pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Svi kandidati na natječaju bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Izabrani kandidati pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda, a troškove snosi Hrvatski restauratorski zavod. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidat.
 
 
Hrvatski restauratorski zavod

 
Objava, 16.11.2020.