Poziv za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu kustos/ica - Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split (MHAS), Gunjačina 3, 21000 Split, na temelju članka 25. st. 1. t. 15. Statuta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split (3/2019), čl. 4. st.1. i čl. 131. st. 1 Pravilnika o radu (7/2015), Odluke Urbroj: 10-03/151/2020-1 od 16. studenog 2020. godine, te PLANA PRIJAMA PRIPRAVNIKA U SEKTORU KULTURE ZA 2020., objavljuje  
 
 
JAVNI POZIV / NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa 
 
 
1. KUSTOS - PRIPRAVNIK, 1 (jedan) izvršitelj, (M/Ž) 
 
Vrsta radnog odnosa: Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme.  Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. 
 
Uvjeti: - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije  ili visoka stručna sprema - smjer arheologija prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; - ostali uvjeti utvrđeni propisima donesenim na temelju zakona; - poznavanje rada na računalu; - aktivno poznavanje jednog stranog jezika. 
 
Javni poziv provodi se u sklopu provedbe Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ciljana skupina su nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja kulture prijavljene u evidenciji nezaposlenih. 
 
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke: ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj kontakt telefona i adresu elektroničke pošte. 
 
Prilozi uz prijavu: - životopis; - dokaz o državljanstvu (preslik domovnice); - dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome); - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih; - elektronički ispis staža iz HZMO; - dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe/indeksa/potvrde nadležne ustanove); - dokaz o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika (preslik svjedodžbe/indeksa/potvrde nadležne ustanove). 
 
Isprave se prilažu skenirane uz elektronsku prijavu. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.  
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslike dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. 
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 
 
Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koji ne podnesu pravovremene i potpune prijave (prijave koja sadržavaju sve podatke i priloge određene ovim natječajem) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na ovaj natječaj te se njihove prijave neće razmatrati. 
 
MHAS pridržava pravo testiranja i/ili razgovora s kandidatima, a poziv na testiranje i/ili razgovor prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila. 
 
Rokovi: Prijave se podnose u roku od 16. studenog 2020. do 23. studenog 2020. godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka natječaja. 
 
Podnošenje prijava:  Prijave sa skeniranim prilozima se podnose elektronskim putem na e-mail adresu Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split: muzej@mhas-split.hr MHAS će kandidatima potvrditi primitak maila s prijavom i prilozima.  
 
Obavijest o izboru kandidata: O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata na internetskoj stranici MHAS-a: www.mhas-split.hr u odjeljku djelatnost – obavijesti, što se smatra izvršenom dostavom. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka. 
 
 
MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT

 
Objava, 16.11.2020.