Poziv za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu kustos/ica - Dvor Trakošćan

Na temelju članka 24. i članka 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) Muzejska ustanova Dvor Trakošćan dana 13.11.2020. godine objavljuje
 
JAVNI POZIV 
za zapošljavanje pripravnika na radnom mjestu:
 
 • Kustos
1 izvršitelj na određeno vrijeme (pripravništvo 12 mjeseci)
 
 • puno radno vrijeme
 • Uvjeti:
  • VSS, povijest umjetnosti, etnologija, kulturna antropologija, povijest, komparativna književnost, pedagogija
  • poznavanje rada na računalu
  • znanje engleskog jezika (razina B2)
 
Predviđeno trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci
 
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 
Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj dostaviti i:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radno pravnom statusu
 • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijave, zajedno sa dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:
Dvor Trakošćan
Trakošćan 4,
42253 Bednja
s naznakom  „JAVNI NATJEČAJ ZA pripravnički odnos – kustos“
najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
 
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdfO rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
 
Ravnatelj:
Adam Pintarić, dipl.ing.arh.

 
Objava, 13.11.2020.