Poziv za zapošljavanje pripravnika kustos/ica-dokumentarist/ica - Muzeji Ivana Meštrovića

Na temelju članka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, čl. 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta,  i Odluke Ministarstva kulture i medija o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. godinu od 12.11.2020. g., ravnateljica Javne ustanove Muzeji Ivana Meštrovića objavljuje
 
J A V N I    P O Z I V
 
za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. godine
Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
  1. Kustos/ica-dokumentarist/ica – 2 izvršitelja (1 izvršitelj na lokaciji Galerija Meštrović, Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split, 1 izvršitelj na lokaciji Atelijer Meštrović, Zagreb, Mletačka 8), na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom  (40 sati tjedno) – probni rad 6 mjeseci
 
  • UVJETI: VSS, Filozofski fakultet, Odsjek povijesti umjetnosti, znanje najmanje jednog svjetskog jezika
  • POSEBNI UVJETI: poznavanje rada na računalu
  • PREDNOST: znanje više svjetskih jezika
 
Kandidatima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremeni i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog poziva. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u pozivu.
Na javnom pozivu ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
 
Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslika osobne iskaznice ili domovnice, dokaz o stručnoj spremi (diploma), dokaz o znanju svjetskog jezika (uvjerenje škole za strane jezike, ili svjedodžba srednje škole, ili indeks), dokaz o poznavanju rada na računalu: uvjerenje odgovarajuće škole, ili svjedodžba srednje škole, ili indeks), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17), uz prijavu na javni poziv dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
U skladu s uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.4.2016. g. te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) prijavom na javni poziv kandidat daje privolu Muzejima Ivana Meštrovića da se njegovi podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u svrhu provođenja javnog poziva za zapošljavanje.
 
Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo dodatnih testiranja odnosno, razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje odnosno, razgovor, prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila.
 
Kandidati dostavljaju neovjerene preslike, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata tražiti dostavu ovjerenih preslika.
 
Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj: Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo - za radno mjesto (navesti radno mjesto - Split ili Zagreb).
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Javni poziv je otvoren od 13.11. do 20.11.2020.
 
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni putem službene web stranice Muzeja Ivana Meštrovića www.mestrovic.hr (naslovnica/važni dokumenti/natječaji) u zakonskom roku.
 
 
Muzeji Ivana Meštrovića
Sandra Grčić Budimir, ravnateljica
 
Objava, 13.11.2020.