Radnje koje prethode arheološkom istraživanju

Uvod
 
Arheološka istraživanja provode se sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
Arheološka istraživanja u smislu Pravilnika podrazumijevaju:
– arheološka iskopavanja: sustavno iskopavanje, zaštitno iskopavanje, revizijsko iskopavanje, probno iskopavanje i arheološki nadzor,
– arheološke preglede terena: rekognosciranje i reambulacija,
– nedestruktivne metode (geofizička istraživanja, aeroarheologija…).
 
Arheološko istraživanje može se obaviti samo na temelju odobrenja (rješenja), koje izdaje nadležni konzervatorski odjel Ministarstva na čijem je području arheološko nalazište ili nalaz, a za područje Grada Zagreba Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).
 
Osiguranje sredstava za istraživanje
 
Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja, potrebno je osigurati financijska sredstva za arheološko istraživanje (dokazuje se ugovorom, narudžbenicom ili izjavom da su za planirana istraživanja osigurana vlastita sredstva).
 
Glavnu skupinu troškova arheoloških iskopavanja čine sljedeće stavke: troškovi stručne ekipe, troškovi fizičkih radnika, troškovi prijevoza, troškovi rada strojeva za iskop i odvoz zemlje, troškovi krupnog i sitnog alata, geodetske usluge, troškovi dokumentiranja nalaza i nalazišta, troškovi analiza uzoraka, troškovi konzervacije nalaza i nalazišta te ostali i nepredviđeni troškovi.
 
Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja
 
Podnositelj zahtjeva (izvođač) za odobrenje istraživanja u zahtjevu navodi podatke o:
– podnositelju zahtjeva (naziv i adresa za pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresa za fizičke osobe);
– stručnom voditelju (koji mora biti arheolog s najmanje 24 mjeseca iskustva stečenog sudjelovanjem u terenskim istraživanjima);
– osobama koje sudjeluju u istraživanju;
– roniocima s odgovarajućom stručnom i ronilačkom kvalifikacijom koja odgovara dubini ronjenja, odnosno radilišta, uz liječničku potvrdu o sposobnosti za profesionalna ronjenja i podatke o ronilačkoj opremi i instrumentima za podvodna istraživanja;
– mjestu istraživanja za arheološka iskopavanja (naziv kulturnog dobra, broj katastarske čestice i katastarske općine te administrativno područje);
– za podvodna istraživanja o mjestu istraživanja, što uključuje naziv kulturnog dobra, administrativno područje i koordinate po GPS-u ili geografskoj karti;
– vlasniku nekretnine na kojoj se planira arheološko iskopavanje;
– vremenu i opsegu istraživanja;
– vrsti i metodologiji, sadržaju i ciljevima istraživanja.
 
Zahtjevu izdavanje odobrenja treba priložiti:
– suglasnost vlasnika nekretnine kojom se dopuštaju arheološka iskopavanja;
– suglasnost o mjestu privremene pohrane nalaza za arheološka iskopavanja, ako izvođač ne raspolaže vlastitim prostorom za pohranu u skladu s pravilima struke;
– dokaz o osiguranim financijskim sredstvima;
– financijski plan istraživanja, konzervacije i restauracije nalazišta i nalaza;
– dopuštenja propisana posebnim zakonima.
 
Napomena:
Za istraživanja kopnenih nalazišta poželjno je da zahtjev za izdavanje odobrenja nadležnom tijelu bude upućen najmanje pet radnih dana prije početka istraživanja (osim u slučaju hitnih intervencija).
U slučaju podvodnih arheoloških istraživanja, zahtjev za izdavanje odobrenja potrebno je nadležnom tijelu uputiti najmanje dva mjeseca prije početka istraživanja, jer Ministarstvo, sukladno Pomorskom zakoniku (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15), za te radove treba dobiti prethodne suglasnosti od ministarstva nadležnog za sigurnost plovidbe i od ministarstva nadležnog za poslove obrane.
 
Izdavanje odobrenja za istraživanje
 
Nadležno tijelo podnositelju zahtjeva (izvođaču) izdaje pisano odobrenje (rješenje) za istraživanje i nakon toga istraživanja mogu početi.
 
Obveze nakon završetka istraživanja
 
Stručni voditelj dužan je u roku od tri mjeseca od završetka istraživanja nadležnom tijelu dostaviti stručno izvješće o obavljenim radovima.
Stručno izvješće o rezultatima istraživanja mora biti izrađeno sukladno čl. 17., 18. i 19. Pravilnika.