Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatske knjižnice za slijepe Zagreb

U skladu s člankom 20. stavkom 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/2019 i 98/19) Upravno vijeće Hrvatske knjižnice za slijepe raspisuje
 
NATJEČAJ
za ravnatelja/icu Hrvatske knjižnice za slijepe


Za ravnatelja/icu Hrvatske knjižnice za slijepe može biti, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
– položen stručni knjižničarski ispit
– najmanje pet godina rada u knjižnici
–odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
– aktivno znanje jednog svjetskog jezika.
Ravnatelj/ica knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo imenovan/a na istu dužnost.
Ravnatelja/icu Hrvatske knjižnice za slijepe imenuje ministrica kulture i medija, uz prethodno pribavljeno mišljenje suosnivača Hrvatskog saveza slijepih, sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Uz prijavu treba priložiti:
– diplomu ili ovjereni preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radu u knjižnici (preslik radne knjižnice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radu u knjižnici i dr.)
– dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu
– prijedlog četverogodišnjeg plana rada
– dokaz  o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslik indeksa ili svjedodžbe ili potvrda škole stranih jezika)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Natječaj je objavljen 2. listopada 2020. u Narodnim novinama (NN 107/2020), a otvoren je 8 dana, u kojem se roku prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prilozima podnose na adresu: Upravno vijeće, Hrvatska knjižnica za slijepe, 10000 Zagreb, Draškovićeva 80/I, s naznakom »Natječaj za ravnatelja/icu knjižnice«.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Hrvatska knjižnica za slijepe, Zagreb

 
Objava, 2. listopada 2020.