Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski dokumentacijski centar objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto Administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjet:
a) SSS odgovarajućeg smjera

Posebni uvjeti:
a) izvrsno poznavanje rada na PC-u
b) minimalno 1 godina radnog staža na poslovima: klasificiranja službenih dokumenata, vođenju službene dokumentacije, komunikacije sa strankama, izrade službenih dopisa, otpreme i zaprimanja pošte, arhiviranja i izlučivanja službene dokumentacije, te unosa podataka u računalne programe i baze
c) izvrsno poznavanje pravila uredskog poslovanja i postupanja s arhivskim i dokumentarnim gradivom
d) položen Stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva
e) aktivno poznavanje engleskog jezika
f) komunikativnost

Prijavi za natječaj potrebno je priložiti:
  1. dokaz o stručnoj spremi
  2. životopis
  3. detaljan popis i opis obavljanih poslova
  4. elektronički zapis o radnom stažu (HZMO)
  5. dokaz o položenom stručnom ispitu
Na natječaj se može javiti i osoba bez položenog Stručnog ispita za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva uz obvezu da ga položi u roku godine dana od prijema u radni odnos.
 
 
Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju dužni su u prijavnoj dokumentaciji naznačiti temeljem kojih propisa se pozivaju na to pravo te priložiti dokaz o statusu. Naknadno dostavljena dokumentacija kojom se dokazuje ta činjenica, neće se valorizirati.
Obavijest kandidatima koji zadovoljavaju uvjete postavljene u Natječaju i termin održavanja testiranja, užem izboru i kvalifikacijskom razgovoru objaviti će se na www.mdc.hr i putem e-pošte, a radi zaštite osobnih podataka navesti će se sljedeći podaci: ime, početno slovo prezimena i godina rođenja kandidata.

Na testiranju će se provjeravati: informatička pismenost, znanje engleskog jezika i poznavanje propisa koji se odnose na uredsko poslovanje i na postupanje s arhivskom i dokumentarnom građom.

U uži izbor ulaze samo oni kandidati koji su ostvarili pet najboljih rezultata na pismenom testiranju te će isti pristupiti kvalifikacijskom razgovoru.
Smatrati će se da je kandidat odustao od daljnjeg sudjelovanja u Natječaju ukoliko temeljem poziva ne pristupi na testiranje ili kvalifikacijski razgovor.

Prijave se šalju na adresu: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10 000 Zagreb, s naznakom »Prijava na natječaj Administrativni/a referent/ica- ne otvaraj« i primaju se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir.
 
Ravateljica MDC-a:
Maja Kocijan, prof.

Objava, 2. listopada 2020.