Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta  
 
 1. MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 
 • SSS, KV bravar
 • 3 godine radnog staža
 • varilački atest
 • provjera zahtijevanih vještina i znanja
 • probni rad 2 mjeseca
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.
 
 1. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE – 1 izvršitelj     
 
UVJETI:
         -  SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,
         - 1 godina radnog staža
          - probni rad 2 mjeseca
         - provjera zahtijevanih znanja i vještina
         - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), vodi skladište, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
 1.  VLASULJAR - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
     - SSS frizer
     - probni rad 2 mjeseca
     - provjera zahtijevanih znanja i vještina
    - Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.
 
 1. VODITELJ PRIPREME KAZALIŠNE PROIZVODNJE– 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.
 • informatička pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD) i MS Excel
 • znanje jednog stranog jezika
 • probni rad 6 mjeseci
 • Opis radnog mjesta: Sudjeluje u predaji skica scenografa, u dogovoru sa scenografima vodi sve poslove pripreme za proizvodnju scenografije, odabir materijala, razrada nacrta scenografije, izrada predračuna, upotreba novih materijala, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje i rukovoditelja službe, u odsutnosti zamjenjuje voditelja scenske proizvodnje.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.  
Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).
 
 1. VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE– 1 izvršitelj
 
UVJETI:
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.
 • 3 godine radnog staža
 • informatička pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD)
 • znanje jednog stranog jezika
 • razvijene posebne organizacijske sposobnosti objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada
 • probni rad 6 mjeseci
 • Opis radnog mjesta: Organizira i vodi svoj odjel, usuglašavajući i kontrolirajući rokove izvršenja i kvalitetu rada, sudjeluje u pripremi, planiranju i predaji skica kao i vremenskom planu rada svog odjela, kod predaje skica savjetuje scenografe o upotrebi elemenata iz fundusa Kazališta radi postizanja uštede, razrađuje dokumentaciju i objedinjuje predračune materijala za proizvodnju u skladu s budžetom, te kontrolira trošenje
sredstava budžeta, raspoređuje poslove po radionicama, kontrolira evidenciju      o prisutnosti na radu, sudjeluje u pripremi gostovanja, organizira obračun scenografskog dekora, sistematizira ga na web te organizira katalogizaciju uskladištenih scenskih elemenata i na engleskom jeziku itd.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.  

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
                                                       
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
 
Objava, 16.9.2020.