Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Šibeniku

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61/18, 98/19) te članaka 17. i 18. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku raspisuje se
 
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Šibeniku
 
 Uvjeti:
 • završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studiji
 • prijedlog programa rada
 • najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja
 • položen stručni ispit iz arhivske struke
 • isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
Za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može se imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (m/ž) prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te je istu potrebno vlastoručno potpisati.

Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Uz prijavu kandidati (m/ž) su dužni priložiti:
 • životopis
 • diploma (izvornik ili ovjerena preslika)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (preslika)
 • domovnica (preslika ili elektronički zapis iz Knjige državljana)
 • prijedlog programa rada Državnog arhiva u Šibeniku u narednom četverogodišnjem razdoblju
 • dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana i preslike ugovora o radu/rješenja)
 • dokaz da se protiv kandidata (m/ž) ne vodi kazneni postupak ne starije od šest mjeseci (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom)
Na temelju čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture i medija na četiri godine.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Šibeniku  na  adresu:  Državni  arhiv u  Šibeniku, Velimira Škorpika 6/A, 22 000 Šibenik,  s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“.

O rezultatima natječaja  kandidati (m/ž) će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Državni arhiv u Šibeniku
 
Objava, 4.9.2020.