Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Arheološkog muzeja Narona

Na temelju odluke Upravnog vijeća Arheološkog muzeja Narona od 04. kolovoza 2020. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članka 18. Statuta Arheološkog muzeja Narona (Klasa: 612-05/19-N/04-1, Ur.broj: 2148-19-153 od 26. veljače 2019.) Upravno vijeće AMN  raspisuje
 
 
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Arheološkog muzeja Narona
 
 
Za ravnatelja može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 
  • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
  • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
  • životopis,
  • domovnicu (original ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome/potvrde o završenom studiju;
strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici hrvatskoj),
  • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (ovjerena slika indeksa, odnosno drugog dokaza o
aktivnom znanju najmanje jednog svjetskog jezika)
  • dokaz o radnom iskustvu (original potvrde HZMO-a ili potvrda sustava e-građanin s QR
kodom),
  • original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije
podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna, ili potvrda originala uvjerenja o nekažnjavanju sustava e-građanin s QR kodom (ne starije od 6 mjeseci)
  •  prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.
 
Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada na vremensko razdoblje od 4 (četiri) godine.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju Narona za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Arheološko muzej Narona, Naronski trg 6, 20352 Vid s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kandidat će o tome biti obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana do isteka roka za podnošenje prijava.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
 
Predsjednik Upravnog vijeća AMN
Ivan Alduk, prof.

 
Objava, 7.8.2020.