Natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima – zonama

Na temelju članka 4. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra („Narodne novine“, broj 49/19, 55/19 – Ispravak i 79/20) i Programa obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro za 2019. - 2023., Ministarstvo kulture objavljuje
 
NATJEČAJ 
za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima – zonama
 
I.
 
  • Za zonu antičkog brodolom kod otoka Šćedra
Antički brodolom kod otoka Šćedra N=43.0998296N E=16.6820305,  P-5860
 
Broj mogućih dopuštenja: 6
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 2.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- zabranjeno je bilo kakvo privezivanje ili sidrenje za konstrukciju zaštitne mreže  i pripadajućih blokova.
- sidrenje je dozvoljeno isključivo na sidrenom betonskom bloku postavljenom izvan  zaštitne mreže.
-tijekom komercijalnih ronjenja zabranjeno je diranje zaštitne mreže i bilo kakve radnje koje mogu oštetiti zaštitnu mrežu.
-nositelji dopuštenja dužni su čistiti zaštitnu mrežu.
 
  • Za zonu "Coriolanus"
Ostaci ratnog dobra »Coriolanus« N=45°19' 10" E=13°25'25" Z-20
 
Broj mogućih dopuštenja: 14
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 7.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- dozvoljen ulazak samo u gornju etažu broda
- zabranjuje se diranje naoružanja
 
  • Za zonu "Baron Gautsch"
Austrougarski putnički brod »Barun Gautsch« N=44°56'24" E=13°35'14" Z-98
 
Broj mogućih dopuštenja: 11
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 15.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- dozvoljen ulazak samo u gornje etaže brod
 
  • Za zonu trgovačkog broda »Hans Schmidt«
Trgovački brod "Hans Shmidt", Rovinj N=44°54'13" E=13°35'11" Z-23
 
Broj mogućih dopuštenja: 11
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- zabranjuje se ulazak u dijelove olupine bez izvora prirodne svjetlosti,
- zabranjuje se diranje nalaza u okolici olupine
Za zonu potonulog broda »Francesca da Rimini«
 
  • Brod "Francesca da Rimini" kod otoka Kaprije
N=43°43'20" E=15°40'00" Z-243
 
 Broj mogućih dopuštenja: 6
 Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
 Posebni uvjeti:
- zabranjuje se diranje municije i naoružanja
 
  • Za zonu aviona „JU 87 Štuka“ kod otoka Žirja
Otok Žirje:  N= 43° 39 17,6, E =15° 38 03,9,  P-4932
  
Broj mogućih dopuštenja: 4
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 7.000,00 kn
Posebni uvjet:
- zabranjuje se diranje i ulazak u ostatke aviona
 
  • Za zonu "S-57" Pelješac
Ostaci njemačkog torpednog čamca »S-57« N=42°51'12" E=17°30'00" Z-25
 
Broj mogućih dopuštenja: 5
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti:
-  zabranjuje se diranje torpeda
 
  • Za zonu antičkog brodoloma kod otočića Lirica ispred Žuljane
Antički brodolom N = 42° 52' 30,5", E = 17° 26' 02,3" Z-5655
 
Broj mogućih dopuštenja: 4
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 2.000, 00 kn
 
II.
 
Ovim Natječajem pokreće se postupak izdavanja dopuštenja za ronjenje unutar zaštićenih područja – zona utvrđenih u Programu obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalazi kulturno dobro za 2019. – 2023. (Program je objavljen na web adresi: www.min-kulture.hr ili ga se može dobiti kod
nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture). 
 
III.
 
Pravo podnošenja ponuda na natječaj imaju sve pravne i fizičke  osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti („Narodne novine“, broj 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03 i 96/10), za obavljanje organiziranog ronjenja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
-  registracija pravne ili fizičke osobe za turističku djelatnost podvodne djelatnosti, instruktažna ronjenja , pružanje usluga u ronilaštvu i sl. (dokazuje se izvodom iz registra); 
- voditelji ronjenja s minimalnom kvalifikacijom R*** ili instruktor prema kategorizaciji priznatih škola ronjenja registriranih pri Ministarstvu prosvjete i športa; 
- prijave na ovaj Natječaj pravnih ili fizičkih osoba kod kojih su u prošlom petogodišnjem razdoblju utvrđene dvije ili više nepravilnosti u radu, prema Programu i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, neće se uzeti u razmatranje.
Ministarstvo kulture ne snosi nikakvu odgovornost glede troškova ponuditelja u svezi sa sudjelovanjem na natječaju. 
 
IV.
 
Uz ponudu, pravna ili fizička osoba dužna je priložiti: 
- dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti, 
- izjavu kojom potvrđuje da je upoznata s obvezama iz Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, 
- izjavu o spremnosti ispunjavanja posebnih uvjeta za zaštićeno područje - zonu propisanih Natječajem i 
- ponudu s iznosom godišnje naknade koju je spremna plaćati za obavljanje podvodnih aktivnosti u zaštićenom području - zoni koja je ista ili veća od minimalne naknade propisane Natječajem. 
 
V.
 
Rok za podnošenje ponuda je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
 
VI.
 
Otvaranje ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja obavit će 7. kolovoza 2020. godine.
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Ministarstvo kulture zadržava pravo odbijanja svih ponuda, bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima. 
 
VII.
 
Prednost na natječaju imat će pravna ili fizička osoba, koja uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo, koja je aktivno
sudjelovala na zaštiti kulturne baštine. 

Za 2020. godinu, Odlukom ministrice kulture KLASA: 612-08/20-03/0106 , URBROJ: 532-04-01-01-02/1-20-1 od 20. srpnja 2020. godine, obustavljeno je plaćanje naknade za obavljanje podvodne aktivnosti te za pravne i fizičke osobe ne nastaje obveza plaćanja naknade.
 
VIII.
 
Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja nakon javnog otvaranja ponuda u roku od 15 dana predložit će nadležnom Konzervatorskom odjelu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, izdavanje dopuštenja za pravnu osobu koja bude izabrana na temelju ovog Natječaja. 
Nadležni Konzervatorski odjel izdat će dopuštenje za ronjenje u roku od 15 dana od primitka
prijedloga Stručnog povjerenstva. 
 
IX.
 
Ponude s pripadajućom dokumentacijom šalju se ili predaju u zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom na omotnici «za natječaj - dopuštenje za ronjenje - ne otvarati». 
  
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture ili na e-mail adresi: koncesije.ronjenje@min-kulture.hr.
 
Ministarstvo kulture
 
Objava, 22.7.2020.