Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto voditelja računovodstva - Arheološki muzej Narona

Temeljem članka 16. Statuta Arheološkog muzeja Narona (Klasa: 612-05/19-N/04-01, Ur.Broj: 2148-19-153, Vid, 26. veljače 2019.), uz suglasnost Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/20-01/0082, Ur.broj: 532-06-02-02/6-20-02 od 02. ožujka 2020.), ravnatelj Arheološkog muzeja Narona raspisuje

 
NATJEČAJ 
za prijem zaposlenika na radno mjesto
 
 1. voditelj računovodstva (m/ž) – II. Odjel općih poslova – 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.
 
Uvjeti za radno mjesto:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ekonomije ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije čijim se završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova (magistar struke) ili visoka stručna sprema – ekonomskog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 • 3 godine radnog iskustva,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na PC-u.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
 • životopis,
 • motivacijsko pismo,
 • domovnicu,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 • dokaz o radnom iskustvu na računovodstvenim poslovima,
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 
Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju u skladu s posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju Narona za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.
 
Arheološki muzej Narona pridržava pravo provođenja dodatnih testiranja i razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje i razgovor kandidati će dobit elektroničkom poštom.
Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju ili razgovoru, a izostanak unaprijed ne opravda, smatrat će se da je prijavu povukao.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ – voditelj računovodstva» na adresu: ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA, Naronski trg 6, 20352 Vid.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u zakonskom roku.
 
Arheološki muzej Narona pridržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 
 
Ravnatelj: 
mr. sc. Toni Glučina

 
Objava, 25.3.2020.