Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom povijesnom muzeju

Na temelju članka 44. Statuta Hrvatskog povijesnog muzeja, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17. i 47/18.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatskog povijesnog muzeja (Ur.broj: 10-10/19, od 23. prosinca 2019. godine), članka 4. Pravilnika o radu Hrvatskog povijesnog muzeja i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 20. veljače 2020. godine (KLASA: 112-01/20-01/0068; URBROJ: 532-06-02-02/6-20-03), muzejska ustanova Hrvatski povijesni muzej iz Zagreba, Matoševa 9, raspisuje
 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom povijesnom muzeju za radna mjesta:
 

1) PRODAVAČ - INFORMATOR
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 3 mjeseca
 
Uvjeti:
 • IV. stupanj stručne spreme (SSS)
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje rada na računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • Prednost: znanje dva ili više stranih jezika
2) RAČUNOVODSTVENI REFERENT
 
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 3 mjeseca
 
Uvjeti:
 • srednja stručna sprema (SSS), ekonomist
 • 1 godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
 • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 • Prednost: znanje jednog svjetskog jezika
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o znanju stranog jezika (preslika svjedodžbe, potvrda škole stranih jezika i sl.)
 • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci (preslika)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/P
opis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Hrvatskom povijesnom muzeju za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Hrvatski povijesni muzej izdati potvrdu.
Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).
Opoziv privole kandidat može podnijeti osobno ili e-poštom na adresu tajnistvo@hismus.hr.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ – (navesti naziv radnog mjesta)» na adresu: HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ, Matoševa 9, Zagreb (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati).
 
 
Hrvatski povijesni muzej

 
Objave, 11.3.2020.