Natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik za pravne poslove - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17 i 47/2018) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za radno mjesto viši stručni savjetnik za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
 
Uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, Pravni fakultet, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
- 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- poznavanje rada na osobnom računalu.
 
Prijavi je potrebno priložiti:


- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
- domovnicu (preslika),
- dokaz o 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, preslik ugovora o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima ili druge odgovarajuće javne isprave ili potvrde iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od 4 godine na istim ili sličnim poslovima),
- dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (preslika),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje su suglasni da Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjenju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom "Za natječaj viši stručni savjetnik za pravne poslove "
Trg Republike Hrvatske 6a
10000 Zagreb
 

Objava, 21.2.2020.