Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Zadar

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19) i članka 36. Statuta Gradske knjižnice Zadar, ravnateljica Knjižnice, dana 10. veljače 2020. godine, donosi


O D L U K U

o natječaju za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici Zadar
 
na radnom mjestu:
 
1.    Domar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju od mjesec dana
 
Uvjeti:
 
-       srednja stručna sprema (SSS), elektro-tehničkog ili tehničkog usmjerenja
-       položen ispit za održavanje centralnog grijanja
-       položen ispit za vozača motornog vozila „B“ ili „C“ kategorije
 
Opći uvjeti koji su kandidati dužni priložiti u prijavi:
-       životopis
-       dokaz o stručnoj spremi
-       dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
-       uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci
-       potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostvarivanju prava prednosti pod jednakim uvjetima.
Kandidati, koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, prema propisima koji se reguliraju sukladno:
-       Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPI
S%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 
-       Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu
 
-       Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prijave se podnose poštom ili neposrednom dostavom na adresu: Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11b, 23000 Zadar s naznakom „Natječaj za radno mjesto domara“.
Prijava na natječaj koja je upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan koji je predana pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te je dostavljena na propisani način.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
 
Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave (11.2. 2020. – 19.2.2020.) na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Gradske knjižnice Zadar.  
O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni na isti način i u istome roku.
Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
 
 
                                                                  Ravnateljica:
                                                                                              Doroteja Kamber-Kontić 
Objava, 11.2.2020.