Javni natječaj za radno mjesto knjižničar - Arheološki muzej u Splitu

Na temelju članka 25. stavak 2. alineja 8. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, članka 9. i 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, te sistematizaciji radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu i članku 5. Pravilnika o radu, a sukladno suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske, KLASA: 112-01/20-01/0023, URBROJ: 532-06-02-02/6-20-02, od 23. siječnja 2020. godine, v. d. ravnatelja Arheološkog muzeja u Splitu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u javnu službu:    
                                                                 
1.      Knjižničar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca            

 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, ili završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od zapošljavanja;
- položen stručni ispit za knjižničara;
- 1 godina radnog staža u struci.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te e-mail adresu).
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate  pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
- dokaz o položenom stručnom ispitu za knjižničara (preslik uvjerenja),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke),
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 
Prijave se podnose najkasnije u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom ili neposredno na adresu: Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split s naznakom „ZA NATJEČAJ – KNJIŽNIČAR“.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                   Arheološki muzej u Splitu
     v. d.  Ravnatelja
 
 
                                                                                                         dr. sc. Ante Jurčević

 
Objava, 13.2.2020.