Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje
 
N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta  
 
 
  1. VODITELJ PRIPREME KAZALIŠNE PROIZVODNJE– 1 izvršitelj
 
UVJETI:
  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.
  • informatička pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD) i MS Excel
  • znanje jednog stranog jezika
  • probni rad 6 mjeseci
  • Opis radnog mjesta: Sudjeluje u predaji skica scenografa, u dogovoru sa scenografima vodi sve poslove pripreme za proizvodnju scenografije, odabir materijala, razrada nacrta scenografije, izrada predračuna, upotreba novih materijala, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje i rukovoditelja službe, u odsutnosti zamjenjuje voditelja scenske proizvodnje.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.   
Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).
 
 
2. RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE- 1 izvršitelj
 
UVJETI:
           - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija
           - 3 godine radnog staža,
         - znanje jednog stranog jezika,
         - informatička pismenost,
         - da se osoba ne nalazi pod istragom
         - certifikat iz područja javne nabave       
           - pismo preporuke od poslodavca
         - poznavanje propisa iz područja javne nabave,
         - poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća
           - probni rad 6 mjeseci
         - Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, u skladu s propisima izrađuje plan nabave, financijske i programske planove, rebalanse planova, kvartalnu i godišnju analizu te izvješća poslovanja.  Provodi postupke javne nabave i bagatelne nabave robe, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vodi registar javne nabave, prati rokove za podnošenje prijava planova, te rokove za podnošenje izvješća nadležnim institucijama, kontrolira izvršenje Ugovora po javnoj nabavi, izrađuje odluke, zapisnike i Ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane
Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika diplome o završenom školovanju, potvrda o
nekažnjavanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik
potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik certifikata u području
javne nabave.
 
3. ASISTENT KOSTIMOGRAFA - 1 izvršitelj
 
UVJETI:
    - završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
    - znanje jednog stranog jezika,
    - poznavanje krojenja i šivanja
    - probni rad 3 mjeseca
    - Opis radnog mjesta: Zamjenjuje voditelja odjela, asistira kostimografima, izrađuje krojeve kostima, izrađuje modele i odabire uzorke materijala te boji materijale, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja kostimografske opreme.
Radni odnos zasniva se na 4 godine a sukladno Zakonu o kazalištima.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik diplome o završenom školovanju i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).
 
4. SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj    
 
UVJETI:
         -  završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
         - 3 godina radnog staža
          - znanje najmanje jednog stranog jezika
         - informatička pismenost
         - probni rad 3 mjeseca
         - Opis radnog mjesta: organizira i koordinira rad unutar ureda intendantice, povezuje rad ureda Intendantice s ostalim direkcijama i službama, prema uputi Intendantice sudjeluje u realizaciji raznih projekata, obavlja administrativne i tajničke poslove u uredu Intendantice, sudjeluje u organizaciji protokola premijernih i repriznih predstava, obavlja ostale poslove iz područja rada po nalogu Intendantice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), prijepis potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja s iznimkom radnog mjesta br.1 za koje se prijave podnose do 14.06.2019., na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 
Objava, 3.2.2020.