Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Splitu

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN broj 61/18 i 98/19), članaka 23. i 27. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj 128/17, 47/18 i 123/19) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta, odlukom Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Splitu na sjednici održanoj 08. siječnja 2020. godine, raspisuje se
 
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Splitu
 
 
 
Za ravnatelja/icu javnog muzeja može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 • ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane statutom,
 • poznavanje dvaju svjetskih  jezika
U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku, te je istu potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
 • dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • životopis,
 • dokaz o najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju (original potvrde HZMO-a ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom, potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la ili ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz),
 • uvjerenje o poznavanju dva svjetska jezika ili drugi dokaz –  preslika indeksa, odnosno drugog dokaza o poznavanju dva svjetska jezika,
 • preslika osobne iskaznice,
 • original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom (ne starije od 6 mjeseci),
 • prijedlog program rada Arheološkog muzeja u Splitu za četverogodišnje razdoblje.
 
Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada na vremensko razdoblje od 4 (četiri) godine.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018).
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u ˝Narodnim novinama˝.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati˝ na adresu: Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 25, 21000 Split.
 
Nepotpune i nepravodobno  pristigle prijave neće se  razmatrati, kandidat će o tome biti obaviješten te
se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
O rezultatu natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni  u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


 
 
Predsjednik Upravnog vijeća
Arheološkog muzeja u Splitu
dr. sc. Miroslav Katić


 
Objava, 22.1.2020.