Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica

Na temelju članka 24. Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 431/19, od 29. travnja 2019. godine, članka 31. i 40. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i  načinu rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 546/19 od 13.6.2019. godine i Urbroj: 674/19 od 15.7.2019. godine te suglasnosti gradonačelnika Grada Koprivnice, Klasa: 612-04/19-01/0012, 2137/01-06/1-20-5 od 14.1.2020. godine ravnatelj Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta: dipl. knjižničar - informator 
jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezn probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca
 
Uvjeti: 
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, odnosno stečeno više stručno zvanje viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,
 • natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
Posebni uvjeti: 
 • rad u smjenama,
 • rad u pokretnoj knjižnici – bibliobusu i terenski rad,
 • komunikacijske vještine,
 • poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • računalna i informacijska pismenost,
 • sposobnost organiziranja stručnih poslova i rada u timu,
 • spremnost na stalno stručno usavršavanje. 
 
Rok za podnošenje prijave:  23.1.2020. godine
 
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
-  Životopis,
-  Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
-  Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),
-  Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (potvrda o nekažnjavanju),
-  Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
-  Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
-  Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).
 
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz o nezaposlenosti izdan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon objave ovog natječaja.
           
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem intervjua.
           
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:
Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica,
Zrinski trg 6,
48000 Koprivnica

s naznakom ''za natječaj, dipl. knjižničar - informator“, zaključno do 23.1.2020. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Ravnatelj:
Karlo Galinec, dipl.oec.
Objava, 16.1.2020.