Komisija za tumačenje granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna



Tumačenja Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna
 
Članak 12.  
 
Tumačenje broj 8/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 12. stavku 2. točki 3. najkraće trajanje godišnjeg odmora uvećava se za 3 dana za rad u smjenama, rad nedjeljom ili blagdanima. Volja ugovornih strana prilikom sklapanja GKU-a bila je da se trajanje godišnjeg odmora uveća za 3 dana za rad u smjenama, rad nedjeljom ili blagdanima, kao nagrada za kontinuirani rad.
 
Tumačenje broj 12/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 12. stavku 5. ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od najkraćeg trajanja tog odmora utvrđenog Zakonom o radu, niti više od 6 tjedana, odnosno 30 radnih dana za rad u petodnevnom radnom tjednu.
Sukladno tome, ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više od 6 tjedana, sukladno utvrđenim kriterijima, a na poslodavcu je da vodi računa o načinu i rasporedu korištenja godišnjeg odmora.
 
Članak 13.
 
Tumačenje broj 4/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 13. stavku 1. GKU-a za vrijeme obavljanja poslova u posebnim uvjetima rada osnovna plaća zaposlenika uvećava se za 5%. Nadalje, prema članku 38. GKU-a do izrade Popisa radnih mjesta i poslova s posebnim uvjetima, ugovorne strane su suglasne da se uvećanje plaće zaposlenika, po osnovi i u visini ugovorenima člankom 13. stavkom 1. GKU-a, obračunava temeljem postojećeg Popisa ustanova i radnih mjesta s posebnim uvjetima rada na koje se GKU primjenjuje, a koji je sastavni dio GKU-a. Dakle, uvećanje plaće obračunava se temeljem postojećeg Popisa ustanova i radnih mjesta s posebnim uvjetima rada.
 
Tumačenje broj 9/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 13. stavku 1. GKU-a za vrijeme obavljanja poslova u posebnim uvjetima rada osnovna plaća zaposlenika uvećava se za 5%. Dakle, radi o pravu na uvećanje plaće samo za vrijeme obavljanja poslova u posebnim uvjetima rada, a ne stalno.
 
Tumačenje broj 14/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 13. stavku 1. GKU-a za vrijeme obavljanja poslova u posebnim uvjetima rada osnovna plaća zaposlenika uvećava se za 5%. Nadalje, prema stavku 2. osnovna plaća zaposlenika koji obavljaju poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara pod vodom uvećava se za 10%.
Dakle, zaposlenicima koji obavljaju poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara pod vodom osnovna plaća uvećava se za 10% te za 5% za vrijeme obavljanja poslova u posebnim uvjetima rada (tj. samo za one sate kada obavljaju poslove u posebnim uvjetima rada).
 
Članak 17.
 
Tumačenje broj 7/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 17. stavku 3. podstavku 1. osnovna plaća zaposlenika uvećava se voditelju ustrojbene jedinice s najmanje tri zaposlenika za 5%. Prema tome, ukoliko se radi o odjelima koji su sukladno sistematizaciji radnih mjesta ustrojbene jedinice Knjižnice, voditelji tih odjela ostvaruju pravo na dodatak od 5% kao voditelji ustrojbene jedinice s najmanje tri zaposlenika.
 
Tumačenje broj 21/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 17. stavku 3. podstavku 3. voditelju programa i projekata za koje se izrađuju planovi i okončani obračuni, te izvještaji za vrijeme trajanja programa ili projekta osnovna plaća zaposlenika uvećava se za 5%.
Prema tome, osnovna plaća zaposlenika koji je voditelj programa i projekata za koje se izrađuju planovi i okončani obračuni, te izvještaji uvećava se za 5% za cijelo vrijeme trajanja programa ili projekta.
 
Tumačenje broj 1/13 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 17. stavku 3. podstavku 7. GKU-a osnovna plaća zaposlenika uvećava se za rad skrbnika u arhivima 5%. Dakle, nije ugovoreno uvećanje plaće od 5% za rad skrbnika spremišta, nego za rad skrbnika u arhivima.
 
Tumačenje broj 3/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 17. stavku 3. podstavku 8. GKU-a osnovna plaća zaposlenika uvećava se za poslove čišćenja i održavanja prostora s obzirom na vrstu i učestalost čišćenoga i održavanog prostora, i to: radnih prostora (čitaonica, izložbenih prostora, kazališnih prostora, restauratorskih radionica) i drugih prostora otvorenih za javnost za 6%; vanjskih prostora, čuvaonica kulturnih dobara u muzejima i spremišnih prostora za 2%. Dakle, pravo na dodatak za navedene poslove ostvaruje se za cijelo radno vrijeme, neovisno o satima provedenim na tim poslovima.
 
Tumačenje broj 10/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 17. stavku 3. podstavku 8. GKU-a osnovna plaća zaposlenika uvećava se za poslove čišćenja i održavanja prostora s obzirom na vrstu i učestalost čišćenoga i održavanog prostora, i to: radnih prostora (čitaonica, izložbenih prostora, kazališnih prostora, restauratorskih radionica) i drugih prostora otvorenih za javnost za 6%; vanjskih prostora, čuvaonica kulturnih dobara u muzejima i spremišnih prostora za 2%.
Također, prema članku 17. stavku 5. GKU-a zaposlenicima, osim onih iz stavka 3. alineje 1. do 7., u administrativnim, financijskim i tehničkim službama, uključujući i zaposlenike na poslovima čišćenja i održavanja prostora, pripada pravo na dodatak od 5%.
Prema tome, zaposlenicima koji obavljaju poslove čišćenja i održavanja prostora osnovna plaća uvećava se sukladno članku 17. stavku 3. podstavku 8. i stavku 5.
 
Tumačenje broj 5/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 17. stavku 5. GKU-a zaposlenicima, osim onih iz stavka 3. alineje 1. do 7., u administrativnim, financijskim i tehničkim službama, uključujući i  zaposlenike na poslovima čišćenja i održavanja prostora, pripada pravo na dodatak od 5%. Radno mjesto informatičara je stručno zvanje u muzejskoj struci te se ne može primijeniti pravo na dodatak od 5% koje pripada zaposlenicima u administrativnim, financijskim i tehničkim službama.
Tumačenje broj 6/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 17. stavku 5. GKU-a zaposlenicima, osim onih iz stavka 3. alineje 1. do 7., u administrativnim, financijskim i tehničkim službama, uključujući i  zaposlenike na poslovima čišćenja i održavanja prostora, pripada pravo na dodatak od 5%. Prema tome, pravo na dodatak na osnovnu plaću od 5% pripada svim zaposlenicima u administrativnim, financijskim i tehničkim službama.
 
 
Tumačenje broj 17/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 17. stavku 3. alineji 1. osnovna plaća zaposlenika uvećava se voditelju ustrojbene jedinice s najmanje 3 zaposlenika za 5%.
Dakle, u ustrojbenoj jedinici treba, uz voditelja, biti najmanje troje zaposlenika.
 
Članak 18.
 
Tumačenje broj 22/19 od 20. siječnja 2019. godine
Prema članku 18. stavku 1. GKU-a osnovna plaća zaposlenika u djelatnosti konzerviranja, restauriranja i obnove kulturnih dobara uvećat će se   za vrijeme dok koordinira poslove programa ili projekta koji obuhvaćaju rad raznorodnih djelatnosti i kompetencija djelatnika između više ustrojstvenih jedinica za 15%; za vrijeme dok vodi poslove programa ili projekta koji prema tehničkim provedbenim specifikacijama, brojem djelatnika ili dionika nadilaze uobičajenu grupu poslova ili dok vodi konzervatorsko-restauratorske radove na kulturnom dobru koje ima iznimnu umjetničku vrijednost ili nacionalni ili regionalni karakter za 10%.
Također, sukladno stavku 3. poslodavac pisanom odlukom imenuje zaposlenika koordinatorom, voditeljem programa ili projekta. Odluka o imenovanju mora sadržavati obrazloženje o stručnim kompetencijama imenovane osobe, razloge zbog kojih je potrebno imenovati koordinatora odnosno voditelja, zadaće koje će obavljati kao koordinator odnosno voditelj projekta ili programa, rezultate koji se očekuju i rok u kojem će obavljati te poslove te način provjere i ocjene postignutih rezultata.
Slijedom navedenoga, odluka o imenovanju koordinatora odnosno voditelja programa ili projekta mora sadržavati rok u kojem će se navedeni poslovi obavljati, te imenovana osoba za to razdoblje ostvaruje pravo na uvećanje plaće.
 
Tumačenje broj 23/19 od 20. siječnja 2019. godine
Ukoliko se poslovi iz članka 17. stavka 3. alineje 3. preklapaju sa poslovima iz članka 18. stavka 1. GKU-a, točnije ako jedni poslovi supsumiraju druge poslove, onda kumulacije nema. Ako nema preklapanja poslova, onda se dodaci kumuliraju.