Ostali propisi relevantni za kulturu

Autorska prava
  • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)

Udruge

Zaklade i fundacije

Carinski propisi

  • Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine NN 05/07
  • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona NN 05/07

Pomorski zakonik (NN181/04NN 76/07146/0861/1156/1326/15)

Sudjelovanje RH u programu Kultura
Zakon o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) NN 7/07

Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice Tekst

Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture , prosvjete i znanosti Narodne novine, Međunarodni ugovori 10/01

Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja Narodne novine, Međunarodni ugovori 5/05