Zaštita i očuvanje kulturnih dobara


Odluka o provedbi popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima prouzročene potresom u Gradu Zagrebu i okolici

Odluka o provedbi popisa štete prouzročene potresom u Gradu Zagrebu i okolici na muzejskoj građi, dokumentaciji, muzejskom inventaru, crkvenom inventaru te pokretnim kulturnim dobrima u posjedu drugih pravnih i fizičkih osoba
 RJEŠENJE - kojim se utvrđuje da su Dioklecijanovi podrumi u Splitu građevina arheološkog značenja od interesa za Republiku Hrvatsku i javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno članku 19. a stavku 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
>>> Rješenje .pdf
>>> Katastarski preris s ucrtanim prostornim međama .pdf

Zakoni:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 100/04NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13,NN 152/14, 98/1544/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, NN 114/22)
- Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika (NN 21/86, 26/93,  NN 33/89, NN 128/99 , NN 19/14, NN 99/14 - Odluka Ustavnog suda RH, NN 114/22)
Tekst zakona

Pravilnici:
- Pravilnik o iskaznici  i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te  načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima (NN 117/12 , NN 124/12- Ispravak)
- Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18, 119/23)
- Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 49/19, 55/19-Ispravak, 79/20)
 -Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10, 2/20)
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/23)
- Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19, 103/20, 16/22, 107/23)
- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (NN 110/04)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)
- Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (NN 12/06
- Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13)
- Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru (NN 77/15)
- Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (NN 77/15, 110/16)
- Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe (NN 77/15)
- Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (NN 134/15)
- Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara
- Uredba o unosu i uvozu kulturnih dobara R (EU) 880/2019, u OG L 151/ od 07.06.2019.
- Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1081/2012 od 9. studenoga 2012. godine za potrebe Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara (kodificirani tekst)

Uredbe:
- Uredba o osnivanju agencije za obnovu osječke tvrde (NN 28/99)
- Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01, NN 72/14)
- Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)

Međunarodni pravni propisi:

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, Narodne novine , Međunarodni ugovori, 10/04
Bilješka uz zakon Tekst zakona

- Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i Protokol u vezi sa zabranom izvoza kulturnih dobara s okupiranih teritorija, Narodne novine, Međunarodni ugovori, 12/93 i 6/02 objava

- Konvencija Vijeća Europe o zaštiti arhitektonskog blaga Europe, Narodne novine, Međunarodni ugovori, 6/94

- Zakon o potvrđivanju UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, sklopljen u Rimu 24. lipnja 1995, Narodne novine ,Međunarodni ugovori, 5/00, 6/02 objava

- Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. godine sastavljene u Valetti 16. siječnja 1992. godine, Narodne novine , Međunarodni ugovori, 4/04 i 9/04 objava

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Narodne novine, Međunarodni ugovori br. 5/05,5/07-objava

- UNESCO-va Konvencija o mjerama zabrane i sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosu vlasništva kulturnih dobra, Narodne novine, Međunarodni ugovori, 12/93
Tekst zakona

- Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Narodne novine Međunarodni ugovori 12/93
Usvojena: PARIZ, 1972.
Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.
Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

- Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara Narodne novine, Međunarodni ugovori 9/06, 2/07-objava

- Zakon o potvrđivanju drugog  Protokola uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (NN Međunarodni ugovori, br.11/05)

- Zakon o potvrđivanju Okvirne  konvencije Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo
(NN Međunarodni ugovori 5/07)

- Uredba o objavi Ugovora između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a
 (NN 1/09)

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima (NN; Međunatodni ugovori, br. 12/02)

- Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu u vezi s nastavkom djelovanja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Republika Hrvatska kao centra 2. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a (NN Međunarodni ugovori, br. 5/16)