Natječaj za popunu radnog mjesta voditelja računovodstva - Gradskog kazališta mladih

Temeljem čl. 18. Statuta  te čl. 7. Pravilnika o radu Gradskog kazališta mladih, ravnatelj Gradskog kazališta mladih raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta voditelja računovodstva, jedan izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, u punom radnom vremenu
 
Uvjeti:
  • VSS ili VŠS ekonomskog smjera i tri godine radnog staža ili
  • SSS i pet godina radnog staža na računovodstvenim poslovima,
  • poznavanje proračunskog knjigovodstva,
  • poznavanje rada na računalu.
Uz prijavu, natjecatelji su dužni priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: presliku diplome ili svjedodžbe, presliku domovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu, preslike ugovora ili potvrde poslodavca iz kojih je vidljivo obavljanje poslova računovodstva u traženom trajanju (za kandidate sa SSS).

Ugovor o radu sklapa se uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03). Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nekompletne i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nekompletnih prijava biti pozvani na dopunu istih. Nekompletnom prijavom smatra se ona koja ne sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nekompletne ili nepravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave dostaviti na adresu: Gradsko kazalište mladih, 21000 Split, Trg Republike 1.  

Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na testiranje i razgovor. Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili razgovoru, smatra se da je povukao prijavu.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, putem web stranica Gradskog kazališta mladih, dok će kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.Objava: 14.12.2018.