Javni natječaj Arheološkog muzeja u Splitu

 

Na temelju Odluke Ministarstva kulture Republike Hrvatske o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu, Klasa: 130-01/18-01/0002, Urbroj: 532-02/1-18-06 od 19. studenoga 2018. godine i Plana prijama pripravnika u sektoru kulture za 2018. godinu, te članka 25. stavak 2. alineja 8. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme – 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanje pripravničkog staža, i to:
  1. Kustos - 3 izvršitelja/ice
  2. Knjižničar - 1 izvršitelj/ica
  3. Restaurator - 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:

pod  1: -  završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) – smjer arheologija;
            -  poznavanje dva svjetska jezika;
pod  2:  - završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, ili završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07);
 
pod 3. - završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07).
 
Pored navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti: nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
 
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:
  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice)
  • dokaz o završenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od mjesec dana)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 
Za radno mjesto kustos kandidati su dužni priložiti dokaz o poznavanju stranih jezika (preslik potvrde, svjedožbe ili indeksa).
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te e-mail adresu).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužni su, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima natječaja svim kandidatima uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18).

Prijave na natječaj se podnose najkasnije u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split s naznakom „ZA NATJEČAJ“.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Izabrani izvršitelji započet će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tijekom trajanja pripravničkog staža pripravnik ima pravo na pripravnički plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Arheološki muzej u Splitu

 
Objava: 28.11.2018.