Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Zagrebu

 

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97 i 47/99 i 35/08), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18), Državni arhiv u Zagrebu raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Zagrebu
 
 
Uvjeti:

- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij (sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima)
- prijedlog programa rada,
- najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja
- položen stručni ispit iz arhivske struke,
- isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. 
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi (presliku diplome)
- prijedlog programa rada Državnog arhiva u Zagrebu
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (preslika)
- domovnica (preslika)
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o radnom iskustvu u arhivu ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (preslika).

Na temelju čl. 41. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja / ravnateljicu Državnog arhiva u Zagrebu može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08; 69/17).
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture Republike Hrvatske na rok od četiri godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 Zagreb, s naznakom: "Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu".
 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
Državni arhiv u Zagrebu

 
Objava: 3.10.2018.