Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Muzeji Ivana Meštrovića, Galerija Meštrović, Split

 

 Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017, 47/2018), sukladno članku 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, čl. 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta i suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 14. rujna 2018.g., Klasa: 112-01/18-01/1116, Urbroj: 532-06-02-02/3-18-02, Muzeji Ivana Meštrovića raspisuju
 
 
J A V N I    N A T J E Č A J 
 
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Muzejima Ivana Meštrovića, Galerija Meštrović, Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split za radno mjesto: 
  • Domar/ka - 1 izvršitelj/ica - neodređeno vrijeme – probni rad 3 mjeseca 
     
  • UVJETI: SSS tehničke struke, jedna do tri godine radnog iskustva na poslovima održavanja 
     
  • Prednost: radno iskustvo na poslovima održavanja duže od jedne/tri godine 
     
  • Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslika osobne iskaznice, dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda HZMO-a), potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la, dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba srednje škole), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
 
U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća  uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Osobni podaci kandidata koji neće biti primljeni u službu će se, sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj: 90/02) izlučiti i uništiti za 5 godina ili ranije na temelju pisanog zahtjeva vlasnika osobnih podataka sukladno „pravu na zaborav“.
 
Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ;
 
Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo dodatnih testiranja odnosno, razgovora s kandidatima/kinjama, a poziv na pisano testiranje odnosno, razgovor, prijavljeni kandidati/kinje dobit će putem e-maila.
 
Kandidati dostavljaju neovjerene preslike, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata/kinje tražiti dostavu ovjerenih preslika.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama s naznakom „Natječaj za domara/ku“ na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene web stranice Muzeja Ivana Meštrovića u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje.
 
 
 
 
Muzeji Ivana Meštrovića
Sandra Grčić Budimir, ravnateljica

 
Objava: 3.10.2018.