Natječaj za ravnatelja Gradskog kazališta mladih, Split (m/ž)

 

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima  (NN br. 71/06, 121/13, 26/14) i odredbi članka  21. Statuta Gradskog kazališta mladih, Split, Trg Republike 1, Kazališno vijeće raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta mladih
 
Ravnatelj kazališta imenuje se na vrijeme od četiri godine na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženog četvorogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.
 
I.   Uvjeti:
 • završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih, humanističkih znanosti ili s umjetničkog područja
 • pet godina radnog staža
 • puna afirmacija na području umjetničke i društvene djelatnosti
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika.
 
II.  Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
 • životopis (kao dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima i punoj afirmaciji na području umjetničke i društvene djelatnosti)
 • dokaz o stečenom obrazovanju (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik  ili ovjerena preslika domovnice)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (preslika potvrde o poznavanju jednog svjetskog jezika ili preslika indeksa)
 • uvjerenje od strane nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak  (ne starije od šest mjeseci).
 
III.  Uz naprijed navedeno, kandidati su dužni podnijeti i prijedlog četverogodišnjeg
       programa rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja
       predloženog programa.
 
IV.  Prijave na natječaj, zajedno sa svim navedenim dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i prijedlogom četverogodišnjeg programa rada Kazališta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku i „Narodnim novinama“, na adresu:
Gradsko kazalište mladih, Trg Republike 1/I, 21000 Split, s naznakom “Za natječaj – ne otvarati” ili osobno na istoj adresi, na urudžbeni zapisnik, u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.
 
V.   Svakom će se kandidatu osigurati uvid u utvrđeni programski i financijski  okvir, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje. Pravo na uvid iz prethodnog stavka moguće je ostvariti u Gradskom kazalištu mladih radnim danima u vremenu od 10.00 do 14.00 sati, uz napomenu da podatke koje sazna uvidom kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.
 
VI.   Za ocjenu ispunjavaju li prijavljeni kandidati uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan       
         je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.
 
VII. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete naznačene u natječaju bit će održan intervju, na
         koji će biti pozvani najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, putem telefona za
         kontakt ili e-pošte koje su dužni naznačiti u prijavi. Neodaziv na intervju iz bilo kojeg
         razloga smatra se povlačenjem prijave.
 
IX.  O  rezultatu natječaja prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
 
X.   Kandidatima koji ne budu imenovani, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.  
 

Objava: 31.08.2018.