Pilot-projekt Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2018. godini (Rok: 20.07.2018.)

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje Pilot-projekt Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika
u 2018. godini


Cilj je mjera potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse kako bi se dodatno ojačali kvaliteta i vitalnost područja suvremenog vizualnog stvaralaštva.

Potporama se želi istaknuti značenje procesa promišljanja usmjerenog na individualni kreativni razvoj, uspostaviti uvjete cjelovitog i kontinuiranog profesionalnog djelovanja umjetnika te osigurati umjetnicima vrijeme i prostor neophodne za istraživanje i stjecanje novih znanja unutar područja njihove umjetničke prakse.                          

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:    

A/ Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti 
              
Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji:
         
1. umjetničko istraživanje
 • istraživanje u svrhu realizacije novog rada ili projekta te razvijanje novih umjetničkih ideja i koncepcija, samostalno ili uspostavljanjem novih suradnji s hrvatskim ili međunarodnim institucijama, organizacijama ili umjetničkim kolektivima
 • umjetničko istraživanje ne podrazumijeva nužno realizaciju ili produkciju novog rada
 
2. realizacija novih radova
 • produkcija i postprodukcija novih radova, neovisno o planu izlaganja na prethodno dogovorenoj izložbi
 
3. prezentacija rada
 • rad na pripremi izložbe ili projekta dogovorenog u suradnji s kulturnom institucijom ili organizatorima projekta (hrvatskim ili međunarodnim)
 • sudjelovanje na značajnim međunarodnim sajmovima vizualnih umjetnosti u suradnji s inozemnim i domaćim galerijama
 • podizanje vidljivosti radova korištenjem digitalnih tehnologija.
 
B/ Jednokratna potpora namijenjena sufinanciranju troškova radnog prostora
 
Prihvatljive aktivnosti, ako ih Ministarstvo kulture već nije financiralo drugim mjerama (redovita djelatnost, investicijska potpora, programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama i sl.), u ovoj kategoriji:
 
1. troškovi uređenja radnog prostora/atelijera ili pokrivanje troškova njegova najma
 • najviše 50 % režijskih troškova do 12 mjeseci
 
2. nabava opreme i materijala za rad.

 
Prihvatljivi predlagatelji: tko može podnijeti prijavu
 
 • državljani Republike Hrvatske
 • vizualni umjetnici koji profesionalno djeluju u jednom od navedenih područja: slikarstvo, kiparstvo,  
  grafika, suvremene umjetničke prakse
 • umjetnici koji profesionalno djeluju više od 5 godina
 
Isti prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu unutar jedne kategorije za jednu od navedenih aktivnosti. Ako se prijava podnosi za sufinanciranje zajedničkog/skupnog projekta, umjetnici mogu podnijeti odvojene prijave za jednu od navedenih aktivnosti.
Sredstva mogu biti utrošena samo za aktivnosti koje će se održati nakon datuma potpisa ugovora.

 
Neprihvatljive prijave
 
 • nije moguće prijaviti se istovremeno u obje kategorije
 • dobitnici potpora ne mogu podnijeti prijave sljedeće 3 godine (kategorija A)
 • dobitnici potpora ne mogu podnijeti prijave sljedećih 5 godina (kategorija B)
 • nepotpune prijave kao i prijave dostavljene izvan roka neće se razmatrati
Potrebna dokumentacija
    
Prijava:
 • ispunjena prijavnica u Wordu
 • umjetnički portfolio u elektroničkom (USB, CD, DVD) obliku
 • detaljan opis programa/projekta koji umjetnik prijavljuje
 • precizno razrađen terminski plan aktivnosti (za aktivnosti A1, A2 i A3) usklađen s traženim iznosom potpore na koju se prijava odnosi
 • preslik ugovora o najmu ili predračuni troškova uređenja radnog prostora (aktivnost B1)
 • specifikacija i predračun za nabavu opreme (aktivnost B2)
 • potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja iz javnih sredstava za isti projekt (ili istu aktivnost unutar projekta)
Izvješće:
   
Korisnik je dužan dostaviti privremeno financijsko izvješće najkasnije do 10. prosinca 2018. godine te potpuno završno financijsko izvješće najkasnije mjesec dana po realizaciji programa.
 
Izvješće o realizaciji financiranog programa izrađuje se prema propisanom obrascu uz koji korisnik mora priložiti potpunu financijsku i programsku dokumentaciju kojom se pravda trošenje odobrenih sredstava (potpisane ugovore, račune, provedene transakcije i drugo).
 
Za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2018. godini u proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A 565033 osigurano je 1,000.000,00 kn.

 
Odobravat će se sljedeće potpore:

Kategorija A ‒ aktivnosti 1, 2 i 3:
 • 2 potpore u iznosu od 75.000 kn
 • 6 potpora u iznosu od 40.000 kn
 • 15 potpora u iznosu od 20.000 kn
Kategorija B:
 • aktivnost 1: uređenje radnog prostora/atelijera ili pokrivanje troškova njegova najma (najviše 50 % režijskih troškova do 12 mjeseci), do 20.000 kn
 • aktivnost 2: nabava opreme za rad, do 25.000 kn
 
Prihvatljivi troškovi
 • troškovi honorara (naknade za rad)
 • troškovi putovanja: put i smještaj (aktivnosti A1 i A3)
 • troškovi kotizacije za nastupe na sajmovima (aktivnost A3)
 • mjesečni / godišnji najam radnog prostora (aktivnost B1)
 • nabava tehničke ili druge opreme namijenjene realizaciji ili prezentaciji novih radova i/ili opremanju radnog prostora (aktivnosti A2, A3 i B2)
 • troškovi izrade i administriranja internetske stranice (aktivnost A3)
 • troškovi nabave literature (aktivnost A1)
   
Neprihvatljivi troškovi
 • troškovi za koje je Ministarstvo kulture već odobrilo sredstva u okviru financiranja programske djelatnosti prijavitelja
 • uredski troškovi i potrošni materijal (fotokopiranje, toneri, fascikli, obrasci i sl.)
 • čišćenje i održavanje prostora
 • troškovi reprezentacije (hrana i piće)
 • usluge javnog gradskog prijevoza i taksi-usluge
 • troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora financiranja (npr. Zaklada Kultura nova, Jedinice lokalne samouprave i sl.)
 • troškovi nastali prije potpisivanja ugovora
 • troškovi najma radnog prostora koji se nalazi u inozemstvu
 • carinske i uvozne pristojbe te bankovne naknade
Vrednovanje prijava

Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će članovi Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti i Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o dodjeli potpora za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika.
Ministarstvo kulture će s korisnicima potpora sklopiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
 
Temeljni kriteriji

Vrednovat će se kvaliteta prethodnog umjetničkog rada u odnosu na suvremenu umjetničku produkciju te kvaliteta predloženog istraživanja i budućeg umjetničkog razvoja, s posebnim naglaskom na projektima koje predlažu samostalni umjetnici.
 
Kriteriji za A kategoriju
 • razina sadržajne artikulacije predloženog koncepta
 • elementi inovativnosti i istraživačkog pristupa
 • razina uspostavljenog suodnosa sa suvremenim kulturnim kontekstom
 • kvaliteta uspostavljene partnerske suradnje
 • ukupni doprinos daljnjem razvoju područja suvremene umjetnosti
Kriteriji za B kategoriju
 • postojeće stanje opremljenosti prostora za rad
 • iznosi prethodnog ulaganja u prostor za rad
 • trenutni radni uvjeti umjetnika
Temeljne obveze umjetnika kojima je odobrena potpora:
 1. poštovanje svih odredbi Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture
 2. pravodobno podnošenje izvješća, najkasnije mjesec dana od ugovorenog roka završetka projekta
 3. umjetnici su obvezni istaknuti logotip Ministarstva kulture na svim publikacijama vezanima uz projekt za koji su odobrena sredstva. Logotip Ministarstva kulture može se preuzeti na poveznici https://min-kulture.gov.hr/kontakt-103/103
 
Ugovor

Ugovorom o korištenju sredstava Ministarstva kulture reguliraju se obveze korisnika i Ministarstva.
Ministarstvo kulture će ukupni iznos odobrenih sredstava isplatiti u cijelosti po potpisanom ugovoru prema dinamici i priljevu sredstava iz proračuna.
Korisnici su dužni dodijeljena bespovratna sredstva utrošiti prema ugovorenim namjenama te u ugovorom utvrđenom roku dostaviti Ministarstvu kulture detaljan opis izvršenog programa i financijsko izvješće na temelju obrasca s pripadajućom dokumentacijom. Rok za realizaciju projekta jest godinu dana od potpisivanja ugovora. Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije i kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava. Ministarstvo kulture ima pravo obaviti neposrednu kontrolu (kontrolu na licu mjesta) kod korisnika.
 
Ako korisnik ne izvrši program u roku, a nije zatražio odgodu realizacije ili ne dostavi potpuno financijsko izvješće prema propisanom obrascu s priloženom potpunom financijskom i programskom dokumentacijom, dužan je vratiti isplaćena sredstva u državni proračun.
 
Svaka izmjena ugovornih obveza treba biti zatražena i odobrena u pisanom obliku.
 
Rokovi i način podnošenja prijava

Prijave na Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2018. godini mogu se podnositi od dana objave na mrežnim stranicama Ministarstva kulture do 20. srpnja 2018. godine.
Prijave s traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu jasno vidljivo da je zaprimljena u pošti s datumom koji je naznačen kao krajnji rok za prijavu. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u urudžbeni ured, prijavitelju će se izdati potvrda o datumu prijma pošiljke.
Sve prijave, kao i popratna dokumentacija, poslane/dostavljene nakon krajnjeg roka neće se razmatrati.

Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se u natječajnom roku postavljati putem e-adrese potpore.vizualnomstvaralastvu@min-kulture.hr.
 
 
>> Prijavnica

>> Detaljan opis izvršenog programa i financijsko izvješće na temelju obrazaca
 
>> Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 
 Objava: 19.06.2018.