Natječaj za popunu radnog mjesta - Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, Urbroj:  380/18, od 2.5.2018. te članka 25. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, Urbroj: 237/03, od 17. lipnja 2003. i Urbroj: 245/11, od 02. lipnja 2011., ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:

 
dipl. knjižničar- informator u Bibliobusu, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca
 
Uvjeti:
 
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
 • završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.
Posebni uvjeti:
 • komunikacijske vještine,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika,
 • računalna i informacijska pismenost,
 • sposobnost organiziranja stručnih poslova i rada u timu,
 • spremnost na stalno stručno usavršavanje. 
 
Specifični uvjeti:
 • timski rad,
 • terenski rad
 
Rok za podnošenje prijave:  29.5.2018.
 
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
      -     Životopis,
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).
 
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz o nezaposlenosti izdan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon objave ovog natječaja.
 
            Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju.   
 
            Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:            

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica,
Zrinski trg 6,
48000 Koprivnica,
s naznakom ''za natječaj, dipl. knjižničar - informator u Bibliobusu“, zaključno do 29.5.2018.

 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Objava: 22.5.2018.