Javni natječaj Državnog arhiva u Zadru (arhivski tehničar-reprograf m/ž)

 

 Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske (KLASA: 112-01/18-01/0347, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-02 ) od 10. travnja 2018., čl. 18. Statuta Državnog arhiva u Zadru, čl. 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017), a u skladu s Pravilnikom o radu Državnog arhiva u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Državnog arhiva u Zadru, ravnatelj Arhiva raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika:
 
arhivski tehničar-reprograf (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (osam mjeseci) s punim radnim vremenom zbog privremenog povećanja opsega posla.
 
Uvjeti:
 
 SSS obrtničkog ili grafičkog smjera (zanimanje fotograf)
 jedna godina radnog iskustva u struci
 položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara-reprografa
 osnovno poznavanje parametara, alata i postupaka u obradi digitalne slike
 osnovno poznavanje mikrografske tehnike i postupaka
 poznavanje rada na računalu
 znanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, talijanski, francuski ili njemački)
 probni rad od 2 mjeseca
 
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

1. životopis,
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
3. uvjerenje o položenome stručnom ispitu,
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci – izvornik),
6. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o radnom iskustvu na poslovima mikrofilmiranja i digitalizacije - izvornik),
7. potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koji nije starije od mjesec dana
 
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke.
Urednom (potpunom) prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu im se dostavlja pisana obavijest.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijema u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni u prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana)
 
Radi provjere znanja, radnih kompetencija i osobina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta bit će proveden postupak testiranja za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom. Kandidati/kandidatkinje koji postignu zadovoljavajuće rezultate na testiranju, bit će pozvani na razgovor na temelju kojega će biti izvršen konačni odabir kandidata/kandidatkinje.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića bb, 23000 Zadar, s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto arhivski tehničar-reprograf“
O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Državni arhiv u Zadru


Objava: 9.5.2018.