Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta - Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta  
 
1.  VODITELJ PRIJEVOZA I DOSTAVE - 1 izvršitelj  ž/m
 
UVJETI:
  •  SSS, KV VOZAČ
  • vozačka dozvola B kategorije
  • 5 godina radnog staža
  • probni rad 2 mjeseca
 
Prijavi je potrebno priložiti:
  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • kopiju vozačke dozvole
  • dokaz o radnom stažu
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
 
2.  RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU - 1 izvršitelj ž/m

UVJETI: 
  • provjera zahtijevanih znanja i vještina
  • probni rad 2 mjeseca
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj -  ne otvarati“. Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 
Objava: 26.03.2018.